Forskning

Metallförädlingen i Sverige 1730-1775

En avhandling om metallförädlingens praktiker i Sverige under perioden 1730 till 1775, och mer specifikt på finsmide inom ramarna för manufakturindustrin. Den analyserar hur manuell skicklighet, kunskap och artefakter spreds, hur och varför de anpassades på olika sätt lokalt, samt hur detta inverkade på organiseringen av smidesarbetet.

Paradoxal men framgångsrik strategi för kvinnoforskning och jämställdhet

I slutet av 1970-talet var bara tre procent av Sveriges professorer kvinnor, jämfört med omkring en fjärdedel idag. En ny avhandling visar att organisationen Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning hade en avgörande betydelse både för kvinnoforskningen och för att öka andelen kvinnor inom akademin.

Språk och texter i Stockholms stads tänkeböcker

I en ny avhandling undersöks språk och texter i Stockholms rådstugurätts protokoll, tänkeböckerna, 1476–1626. Under svensk senmedeltid och tidigmodern tid tas skriftspråket i bruk i allt fler sociala och samhälleliga sammanhang, inte minst i städernas administration. I tänkeböckerna kommer vi detta tilltagande folkspråkiga skriftbruk in på livet.

Läsningar och tolkningar av vikingatida runbleck

Avhandlingen Vikingatida runbleck syftar till att utveckla läsningen och tolkningen av inskrifterna på de i dagsläget 46 kända vikingatida runblecken. Målet är att ge en så tydlig bild som möjligt av inskriftsgenren vikingatida runbleck.

Kraftsporter, kropp och klass i Sverige 1920–1960

Mellan 1920- och 1960-talet var kraftsport mest för män ur arbetarklass. Boxare och tyngdlyftare var män som hade maskulint laddade värderingar om idrottslig stil och hur kroppen borde se ut. Ideal som innehöll tydliga klassmarkörer, visar en ny avhandling.

Stormen Gudrun fällde S-regeringen

Att Socialdemokraterna förlorade riksdagsvalet 2006 berodde till stor del på S-regeringens krishantering av stormen Gudrun 2005. Till viss del bidrog även regeringens hanterande av tsunamikatastrofen 2004. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.

Ett århundrade med den gustavianska stilen

Varför har den gustavianska stilen blivit så framträdande i den svenska självbilden? En ny avhandling från Uppsala universitet visar på hur forskare parallellt med museer, kommersiella företag och monarkin, har bidragit till att den gustavianska stilen har bevarats och förmedlats ända sedan 1700-talet.

Svensk lindningstrådsindustri 1945-1980

Avhandlingen Elektrotekniska industrins ledande tråd är en studie av svenska producenter av isolerad lindningstråd och de marknadsförhållanden som omgärdat branschen under perioden 1945-1980. Den var en länk i de tre elektrotekniska koncernernas – ASEA, Electrolux och LM Ericsson – underleverantörskedja.

Historien visar på variation för ogifta mödrars utsatthet

Under 1800-talet och början av 1900-talet födde hundratusentals kvinnor barn utan att vara gifta. Hur de bemöttes i lokalsamhället som en konsekvens av den utomäktenskapliga födelsen kunde variera ganska mycket mellan olika platser. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–1880

Avhandlingen I privat och offentligt behandlar det skiftande förhållandet mellan privat och offentlig undervisning under 1800-talet. Relationen mellan de båda undervisningstyperna undersöks genom en närmare studie av undervisningen i moderna språk och språklärarna i Stockholm.

Förhandlingar om återförande av kulturföremål

Tvister kring återförande av kulturföremål är välkända. I denna avhandling betraktas sådana konflikter som en förhandling. Genom att tillföra ett förhandlingsperspektiv på människors sätt att argumentera för sin ståndpunkt granskas vilka faktorer och argument som spelar in för att underlätta en process, eller som orsakar eller häver en blockering.

Kvinnor missgynnades när glasbruken blev maskinella

När glasindustrin mekaniserades hade manlig arbetskraft, oavsett etnicitet, lättare att yrkesutbilda sig och avancera. Kvinnorna blev de stora förlorarna och fastnade ofta i syning av glasen. Det visar en ny avhandling från Linnéuniversitetet.

De funktionsnedsattas situation i Sundsvall på 1800-talet

Var utsatthet och socialt utanförskap en förutbestämd del av livet som funktionsnedsatt under 1800-talet? I en ny avhandling beskrivs hur det inte var så för alla, utan att funktionsnedsatta utgjorde en brokig skara människor med vitt skilda levnadsbanor.

Viktigt för kungar att ha egna pengar

Avhandlingen The money of monarchs visar på betydelsen för tidigmoderna härskare att ha tillgång till egna inkomstkällor vid sidan av skatter. Deras finansiella självständighet gjorde dem politiskt obetvingliga.

Svenska sjöofficerare på 1500-talet

Vem blev officer när den svenska flottan expanderade kraftigt på 1500-talet och vilka egenskaper var viktiga för att bli ett bra befäl? En ny avhandling i historia studerar den svenska flottans befäl under 100 år.

Bilder av vikingar och smörgåsbord sålde in svensk jazz i USA

Omkring 1950 blev svensk jazz populär inom jazzkretsar i USA och svenska jazzskivor en framgångsrik exportvara. Den amerikanska bilden av den svenska jazzen var färgad av idéer om nationalitet, ras och genus och skivomslagen pryddes av bilder av exempelvis vikingar. Avhandlingen Swingin’ Swedes synliggörs hur musiken positionerades som något “svenskt”,

Kvinnors arbete under förhistorien synliggörs

En ny avhandling i arkeologi synliggör kvinnornas arbete med försörjningen under förhistorisk tid. Avhandlingen för också fram en modell som kan användas när arkeologer närmar sig ett nytt boplatsmaterial, för att de alltid ska ställa sig frågan om hur kvinnornas arbete sett ut på platsen.

Djur, hantverk och nätverk under vikingatid och medeltid

En fyndkategori som är vanligt förekommande vid arkeologiska undersökningar i urbana miljöer är spill efter hantverk där osteologiska material nyttjats som råvara. Främst är det kammar som producerats, men även andra små föremål. En ny avhandling undersöker vilka benmaterial som nyttjats inom hantverket i Mellansverige under vikingatid och medeltid.

Historieskrivningen i Populär Historia och History Today

I denna avhandling jämförs historieförmedlingen i två etablerade populärhistoriska magasin i Sverige och Storbritannien – Populär Historia och History Today. Syftet är att beskriva hur redaktörer och artikelskribenter populariserar historia, det vill säga hur de anpassar historieskrivningen efter det populärhistoriska sammanhanget och tidskriftsgenren.

Annonser

Boken Norrköpings gatunamn
Däck online hos Tirendo
Kontorsmaterial till lågpris -
bl a kuvert, pärmar, kopieringspapper

STS Alpresor Tidningar om historia & vetenskap

Nyhetsbrev

Just nu prenumererar 3135 personer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Dagens datum

  • Den 21 augusti 1810 valdes i Örebro Jean Baptiste Bernadotte till svensk tronföljare av riksdagen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!