Ålands fornlämningsregister finns nu tillgängligt på internet. Syftet med registret är att upprätthålla en aktuell förteckning över de kända åländska fornlämningarna och ge allmänheten möjlighet att känna till dess placeringar. [Kulturarv Åland]

http://www.kulturarv.ax/2015/08/alands-fornlamningsregister-tillgangligt-online/