Under andra världskrigets senare del övergick Sverige från att ha varit ett utpräglat utvandringsland till att bli ett invandringsland. Krigets flyktingmottagning följdes av en långvarig period av arbetskraftsinvandring. I en ny doktorsavhandling från Linnéuniversitetet undersöker historikern Johan Svanberg migrationen till Sverige utifrån ett arbetsperspektiv.

Syftet med undersökningen är att analysera invandrare i Sverige under den tidiga efterkrigstiden som en del i relationen mellan arbetsmarknadens parter och att undersöka hur invandringen och den aktiva rekryteringen av arbetare i andra länder påverkade och påverkades av styrkeförhållandet på den svenska arbetsmarknaden.

I avhandlingen studerar Johan Svanberg relationen mellan Verkstadsföreningen och Metallindustriarbetareförbundet i frågor som rörde den stora efterfrågan på arbetskraft och rekryteringen av arbetare i andra länder efter 1945. Avhandlingen är också en lokalhistorisk arbetsplatsstudie kring Svenska Stålpressnings AB i Olofström och den behandlar möten och relationer mellan svenska och invandrade arbetare där.

Avhandlingen visar hur Metall – både på nationell och på lokal nivå – till en början motsatte sig rekrytering av arbetare utomlands, men också hur sammanfallande intressen snabbt utvecklades mellan arbetarnas organisation, arbetsgivare och de statliga myndigheterna. Alla tre parter såg utifrån sina respektive perspektiv fördelar med rekrytering av arbetare i andra länder under en arbetsmarknadssituation där efterfrågan på arbetskraft översteg utbudet.

Ett centralt vetenskapligt problem i avhandlingen är vidare hur sociala grupper konstruerar gränser mellan Vi och De andra, i det här fallet undersökt genom relationen mellan svenskar och ester i Olofström.

Johan Svanberg:
Arbetets relationer och etniska dimensioner. Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström 1945–1952
Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet
Disputation: 12 maj 2010
Fakultetsopponent: professor Jonny Hjelm, Umeå universitet