Bohusläns museum kommer, i samarbete med Östergötlands museum, att göra en
marinarkeologisk utredning i Stångån, mellan resecentrum och Nya Stångebron i centrala
Linköping. Arkeologerna hoppas hitta lämningar efter bland annat brofundament, stenkistor, hamn- och kajanläggningar, fartygslämningar, kulturlager eller fast fiske.

Utredningen är led för detaljplanering inför infrastrukturprojektet Ostlänken och pågår
under två veckor i maj (den 5-16 maj). Dykningarna omfattar en arkeologisk
inventering av Stångåns åbotten. Inom utredningsområdet finns idag inga kända
fornlämningar, men det medeltida Linköping fanns på västra sida ån.

I omgivningarna finns även lämningar från vikingatiden i form av bland annat boplatser,
fossil åkermark, runristningar, gravar och en blästplats för järnframställning. Slaget om
Stångebro år 1598 stod nära det aktuella vattenområdet. Linköping har också i sen tid haft
en betydande hamnverksamhet med en hamn som togs i drift år 1837. Båttrafiken därifrån
var riktad mot Göta- och Kinda kanaler.