Böcker

Jacob Berzelius – människan bakom de vetenskapliga framgångarna

Jacob Berzelius – människan bakom de vetenskapliga framgångarna

Jacob Berzelius (1779–1848) var en av sin tids främsta kemister. Han fastställde principen för de oorganiska föreningarnas sammansättning, införde begreppet katalys och skapade det symbolsystem för grundämnen som vi använder än i dag. Han invaldes därtill i Svenska Akademien år 1837.

Konflikter om privat och offentlig drift i Stockholm under 400 år

Konflikter om privat och offentlig drift i Stockholm under 400 år

Vilka samhällstjänster bör vi gemensamt ta ansvar för? Vem ska sköta exempelvis skatteindrivning, kollektivtrafik och äldreomsorg för det allmännas räkning? Motsättningen mellan egennyttan och det allmänna bästa har diskuterats under långa tider. Med utgångspunkt i Stockholmspolitiken visas här hur konflikterna om detta evigt aktuella ämne har tett sig under 400 år.

Verner von Heidenstam och Kate Bang

Verner von Heidenstam och Kate Bang

Det här är en biografi över ett hemligt liv. Om passioner, spioner, kärlek och krig, om resor, svek, ömhet och samvaro. Om ett liv mellan första och andra världskriget. De två som så omsorgsfullt håller sina liv hemliga är Verner von Heidenstam och hans största och sista kärlek, danskan Kate Bang.

En historisk vandring i den svenska skogen

En historisk vandring i den svenska skogen

Gunnar Wetterberg skildrar hur träden vandrat in, markens mysterier, samspelet mellan människan och skogen, skogens kluriga gubbar, de stormrika träpatronerna och skogsägarnas sammanslutningar. Han gräver i medeltidens sågkvarnar, massaindustrins genombrott och skogens framtid som kolsänka och oljeparentesens slut.

Biblioteket i Roggeborgen

Biblioteket i Roggeborgen

I Strängnäs höjer sig Roggeborgen med Roggebiblioteket över Mälaren. Nu presenteras bibliotekets långa historia i en ny antologi som utkommer med anledning av att det gått 50 år sedan Roggebiblioteket blev en del av Kungliga Biblioteket.

Malmö då och nu

Malmö då och nu

Journalisten Martin Andersson ger i Malmö då och nu en bildrik och nostalgifylld skildring av Malmös historia. Boken innehåller trettio texter – i en eller annan form tidigare publicerade i Sydsvenskan. Texterna spänner över epoker och tar upp olika platser och byggnader i Malmö.

Judiskt liv i Stockholm 1775–1875

Judiskt liv i Stockholm 1775–1875

Aronsberg och Kronoberg, Kungsholmens två ålderdomliga och judiska begravningsplatser, är utgångspunkten för denna skildring av det judiska Stockholm. Under 100 år, från slutet av 1700-talet till slutet av 1800-talet, får vi följa såväl den svenska statens inställning till judisk invandring, som många av de invandrade personernas öden.

Kartornas historia

Kartornas historia

Kartornas historia är en resa från stenåldersmänniskornas mystiska symboler fram till GPS och Google Earth i en berättelse om vetenskap och världsbilder, konst och teknologi, makt och ambitioner, praktiska behov och drömmar om det främmande. Utvecklingen i Norden – under lång tid en vit fläck på kartorna – löper som en röd tråd genom boken.

Kvinnor berättar om svenskt 1900-tal

Kvinnor berättar om svenskt 1900-tal

Arbete för livet bygger på djupintervjuer med tjugo kvinnor födda i början av förra seklet och från olika samhällsklasser, arbetsområden och bostadsorter. De berättar om livet, uppväxten, arbetet hemma och förvärvslivet, och om hälsan. Berättelserna speglas mot 1900-talets stora samhällsförändringar särskilt när det gäller kvinnors rättigheter och villkor.

Sista striden om Skåne

Sista striden om Skåne

Varför vann Sverige kriget mot Danmark 1710? Efter Sveriges nederlag vid Poltava 1709 såg Danmark sin chans att återerövra Skåne, som nesligen förlorats efter freden i Roskilde 1658. Men man lyckades inte, trots många år av förberedelser och en splittrad och decimerad svensk armé.

Pass i Sverige från Gustav Vasas tid till 1860

Pass i Sverige från Gustav Vasas tid till 1860

Ända från Gustav Vasas tid fram till 1800-talets mitt var folk på resa ålagda att kunna visa vilka de var och att de hade ett godtagbart skäl för sin färd. Staten såg det som sin rätt att kontrollera och övervaka hur svenskar och utlänningar rörde sig inom riket och över dess gränser. Vilka var motiven bakom kontrollbehovet? Hur fungerade de tidiga dokumenten och vad skilde den tidens pass från vår tids?

Svenska hjälparbetare under första världskriget

Svenska hjälparbetare under första världskriget

År 1915 skickade Svenska Röda Korset ut friherrinnan Anna Linder och akademikern Sven Hedblom till Ryssland och Sibirien. Uppdraget var att lindra nöden och lidandet för krigsfångarna från Tyskland och Österrike–Ungern. De följdes så småningom av 75 andra svenska delegater och över 1 000 järnvägsvagnar med nödhjälp.

Kyrkogårdar och begravningsplatser i Stockholms stift

Kyrkogårdar och begravningsplatser i Stockholms stift

Till minne av livet är en antologi om kyrkogårdar och begravningsplatser i Stockholms stift. Om historia, begravningsskick och seder i förändring. Om det mångkulturella och mångreligiösa Stockholm och om det gröna kulturarv kyrkogårdarna förvaltar.

Bedöma och åtgärda fattigdom

Bedöma och åtgärda fattigdom

Varför förekommer fattigdom? Är fattigdomen något givet eller går den att reformera bort? Vilka reformer är mest verksamma och vilka värderingar bygger de på? Bedöma och åtgärda fattigdom tar sin utgångspunkt i det turbulenta sekelskiftet 1900 och blickar både bakåt och framåt för att kartlägga hur olika idéer fortlevt.

Svenska barn- och ungdomstidningar 1766–1900

Svenska barn- och ungdomstidningar 1766–1900

Vad har berömdheter som Elin Wägner, Ture Nerman, Jules Verne, William Faulkner gemensamt? Jo, de debuterade i barntidningar. Många är de som August Strindberg, Ivar Lo-Johansson och Bo och Margareta Strömstedt i unga år stolta prenumererat på en egen tidning. Barnpressens bidrag av erkända författare och konstnärer är omöjliga att överblicka och nästan alla barntidningar rymmer sådana numera bortglömda inslag.

Johan Helmich Romans liv

Johan Helmich Romans liv

Ernst Brunners Likt ett skeleton är den första historiska biografin om Johan Helmich Roman, Sveriges ende store aktör på 1700-talets europeiska musikscener. Sju år gammal visades han fram vid hovet som musikaliskt underbarn. Efter sin död föll han i glömska. Bildporträtt saknas helt och personbeskrivningarna begränsas till en försvunnen självbiografi.

Annorlunda sätt att se på det gamla Malmö

Annorlunda sätt att se på det gamla Malmö

Kunde man se Malmö från ovan utan flygplan vid förra sekelskiftet? Vad kan utläsas om staden ur Malmö-tidningarnas förstasidor den 13 februari 1902? Hur såg stadens tidige fotograf Carl de Shàrengrad på stadens topografi? Vem var Skånes och Malmös första kvinnliga yrkesfotograf Hilda Sjölin? I denna bok ges svar på dessa och andra frågor som rör annorlunda sätt att se på det gamla Malmö.

Ny bok om ortnamn i Bohuslän

Ny bok om ortnamn i Bohuslän

i Ortnamnen i Sotenäs härad går namnforskaren Maria Löfdahl igenom och tolkar namn på nutida och försvunna bebyggelser i socknarna Askum, Bärfendal och Tossene i Bohuslän. Det handlar till exempel om namn på orter, socknar, byar och gårdar. 

Centrala arkeologiska platser på Gotland

Centrala arkeologiska platser på Gotland

I Gotländskt Arkiv 2018 presenteras den senaste arkeologiska forskningen kring platser med central betydelse för skeenden och händelser på Gotland – från bronsålder till medeltid. Platserna är betydelsefulla för att förstå vad som är unikt för Gotland men också vad som kan förstås i större sammanhang.

Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället

Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället

Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm har under närmare tre sekler varit en central kunskapsorganisation i det svenska samhället. Dess institutioner och ledamöter har i laboratorier, observatorier och naturrum, ibland under expeditioner till fjärran länder, samlat underlag och skapat ny kunskap. I Kunskap i rörelse skildrar en forskargrupp akademiens långa historia.

Annonser

Dagensdatum

  • Den 24 juni 1921 beslutade Nationernas Förbund att Åland skulle tillhöra Finland.