Dödligt våld i Stockholm genom seklen

En vanlig uppfattning är att det dödliga våldet i samhället har ökat. När jämförelser görs mellan dödligt våld i olika tider blir emellertid det dödliga våldets förekomst idag allt mindre, ju avlägsnare tidsperiod man väljer att jämföra med. Det dödliga våldet i Sverige har minskat kraftigt sedan 1500-talet.

I en jämförande studie av mord, dråp och barnamord under tre perioder – 1576-1608, 1720-1765 och 1920-39 – konstateras att våldet på ett sätt varit likartat – huvudsakligen män som dräpt män på offentlig plats – men i och med att våldet minskat sedan 1500-talet framträder mellankrigstiden som präglad av dödligt våld inom familjen.

Avhandlingens huvudsyften är att dels att analysera mönster i det dödliga våldet över tid, hur det förändrats över tid, samt frekvensen dödligt våld under de tre perioderna. Det andra syftet är att försöka förklara de förändringar och den stabilitet som förekommer.

I avhandlingen behandlas också frågor som medicinens, alkoholens, hederns och tidsbundna dråptypers påverkan på det dödliga våldet, samt olika, särskilt kriminologiska, teoriers förklaringsvärde i ett långtidsperspektiv.

Maria Kaspersson:
Dödligt våld i Stockholm på 1500-, 1700- och 1900-talen
Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
Disputation: 8 december 2000
Opponent: professor Eva Österberg, Lunds universitet