Den 4 maj 1827 utfärdades en av 1800-talets viktigaste ekonomiska förordningar – stadgan om laga skifte. Därmed hade det svenska jordbruket inlett en äventyrlig seglats som riskerade att sluta med skeppsbrott, menade en kritiker vid riksdagen 1828-1830.

Motståndarna ansåg också att den nya stadgan skulle skapa så stor osäkerhet i fråga om äganderätt att lantbruket skulle lamslås. Ingen skulle våga lägga ner möda på att förbättra sin jord så länge ägaren inte visste vilken jord han skulle komma att disponera i framtiden. Anhängarna till reformen menade däremot att det avgörande steget äntligen skulle tas i ett långvarigt reformverk och att jordägarna slutligen skulle nå verkligt oberoende i brukningen av jorden. Stadgan skulle göra slut på alla vidare behov av skiften.

Skall laga skiftesstadgan betraktas som en extrem stadga eftersom den satte stark press på jordägarna i en by att på en gång låta skifta all jord? Eller var den en medelväg mellan storskifte och enskifte? Författaren Ronny Pettersson undersöker laga skiftesstadgans tillkomst och samtidens reaktioner på den. Han beskriver de krafter som låg bakom tillkomsten och undersöker vilka problem som tacklades före och efter kungörandet av den. Dessa aspekter har endast till liten del uppmärksammats av forskningen.

Ett genomgående tema är det komplexa förhållandet mellan skifte och äganderätt. Här beskrivs också försöken att finna en avvägning mellan snabbhet i genomförandet av reformen och rättssäkerhet för jordägarna. För jordbruket innebar laga skiftet enligt samtidens bedömning att de förväntade effekterna på produktionen inträffade, medan denna lagstiftning för skogshushållningen ansågs ha fått andra effekter än de förväntade.

Ronny Pettersson är universitetslektor vid ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet. Han disputerade 1983 på avhandlingen Laga skifte i Hallands län 1827-1876. Förändring mellan regeltvång och handlingsfrihet.

Ronny Pettersson:
Ett reformverk under omprövning. Skifteslagstiftningens förändringar under första hälften av 1800-talet
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
309 sidor, inbunden, illustrerad.
Utkom 2003.