Förhandlingar om återförande av kulturföremål

Förhandlingar om kulturföremål

Tvister kring återförande av kulturföremål, vilka i flera fall handlar om museiobjekt, är välkända. I avhandlingen Förhandlingar om kulturföremål betraktas sådana konflikter som en förhandling. Genom att tillföra ett förhandlingsperspektiv på människors sätt att argumentera för sin ståndpunkt granskas vilka faktorer och argument som spelar in för att underlätta en process, eller som orsakar eller häver en blockering.

Avhandlingens syfte är att belysa olika aktörers perspektiv i återförandeprocesser, hur de argumenterar i en förhandlingssituation och vilka konsekvenser förhandlingen kan få för förvaltningen av föremålen.

I avhandlingen undersöks två fallstudier. Den ena handlar om processen kring att återföra medeltida kyrkliga föremål från en museal kontext till två landsortskyrkor. Den andra handlar om processen att återföra en totempåle från Etnografiska museet i Stockholm till Haisla First Nation i Kanada.

Mikael Hammelev Jörgensen:
Förhandlingar om kulturföremål. Parters intressen och argument i processer om återförande av kulturföremål
Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet
Disputation: 24 mars 2017