En ny bok i det historisk-geografiska projektet Det medeltida Sverige har utkommit. Boken handlar om Håbo härad och Sigtuna i Tiundaland i Uppland.

Böckerna i serien ger ut det ofta svårtillgängliga skriftliga medeltida källmaterialet med fokus på den medeltida bebyggelsens utbredning och ägoförhållanden. I den nyutkomna boken finns förutom bebyggelsehistoria en mängd uppgifter om stort och smått, både om platser och om personer.

En av personerna i boken är Juliana Hagbardsdotter. Hon tillhörde samhällets övre skikt och ägde gårdar både i stad och på landsbygd. Hon tillhörde en inflytelserik släkt. Hennes far – Hagbard från Söderby utanför Uppsala – var en av de tolv män som stadfäste den nya Upplandslagen i slutet av 1290-talet. År 1286 reste Julianas man Nils Ubbesson på korståg till det Heliga landet. Han testamenterade därför sin gård i Skämma (kallas nu Katrinedal) strax norr om Övergrans kyrka till sina släktingar. Samtidigt frigav han sina trälar. Tolv år senare skrev även Juliana sitt testamente. Av detta framgår att Nils hade återkommit från sin resa och begravts i dominikankonventet i Sigtuna. Juliana ville begravas bredvid sin make och hon testamenterade gården Säby (som låg direkt söder om Skämma) till dominikankonventet. Hon ägde också en gård inne i Sigtuna som hon testamenterade till sin trogna tjänare Elisabet.

I boken kan man också läsa om vad det skriftliga källmaterialet berättar om Skoklosters grundande, och hur kung Gustav i början av 1500-talet övertog kontrollen av klostret och andra kyrkliga institutioner.

Håbo härad sträckte sig från trakterna kring Bålsta, norrut till Sko kloster och österut till Sigtuna. Inom Håbo härad ligger också flera stora medeltida gårdar som Venngarn, Håtuna, Arnö och Ekolsund.

Annika Björklund:
Det medeltida Sverige 1:10. Håbo härad och Sigtuna stad
Riksarkivet
Utkom 2015