Skara stift har under sin långa historia haft många rikt begåvade biskopar. Haquin Spegel (1645-1714) är en av dessa och var biskop i Skara 1685-1693. Han var en god språkman, utgav en bok om ord och skrev psalmer som sjungs än idag. Därtill författade han både andlig och profan dikt.

Spegel var superintendent på Gotland, biskop i Skara och Linköping och slutligen ärkebiskop i Uppsala. Som biskop förstod Spegel vikten av visitationer i sina församlingar och han reste flitigt omkring i de stift där han var superintendent och biskop.

Stor kraft lades vid att höja bildnings- och kunskapsnivån hos präster och lärare. Med samma iver beskämpade han vidskepelser som fanns ute i församlingarna. Bibelarbetet och arbetet med de kyrkliga böckerna deltog han ivrigt i. Spegel har även givit ut en topografisk beskrivning över Gotland.

År 2014 var det 300 år sedan Haquin Spegel avled i Uppsala. Denna antologi, som är ett samarbete mellan fyra stiftshistoriska sällskap, är en jubileums- och minnesbok över denne betydelsefulle och mångfacetterade biskop.

Johnny Hagberg (redaktör):
Haquin Spegel – en antologi
Skara Stiftshistoriska Sällskap
Utkom 2014