Högskoleverket har granskat utbildningarna i historia och det är en positiv bild som kommer fram i rapporten. De flesta lärarna är forskarutbildade och är dessutom aktiva forskare. Det garanterar forskningsanknytningen i utbildningarna. Men högskolorna skulle kunna prioritera utbildningen på grundnivå högre genom att ha fler fast anställda lärare i undervisningen. Idag sköts stor del av utbildningen av visstidsanställda lärare vilket kan påverka kontinuitet och stabilitet.

Lärarna i historia publicerar sig en hel del men de internationella publikationerna bör öka. Endast ett fåtal av de doktorsavhandlingar som publicerats under den aktuella perioden är skrivna på engelska. Det behövs även fler avhandlingar och övrig forskning om andra länders historia. Högskoleverket anser också att man borde göra mer för att öka utbytet med sin omvärld. Det är viktigt med kunniga historiker för att ge en initierad bakgrund till den politiska utvecklingen i världen.

Många universitet och högskolor borde anstränga sig mer för att komma tillrätta med den sneda könsfördelningen bland lärarna. Det är fortfarande så att fler av de fast anställda lärarna är män. Andelen kvinnor är större bland de visstidsanställda lärarna. Örebro universitet, Växjö universitet och Södertörns högskola utmärker sig däremot genom att framgångsrikt ha rekryterat kvinnor.

Ett flertal utbildningar har valts ut för en fördjupad granskning. Fördjupad granskning innebär att Högskoleverket behöver skaffa sig en fylligare bild av utbildningen för att kunna bedöma om kvalitetskraven uppfylls. Se bilagan för vilka utbildningar som får fördjupad granskning.