Historia kan bli kärnämne på gymnasiet

Historia kan komma att ingå i ett nytt kärnämne i gymnasieskolan. En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet har i en promemoria till skolminister Ingegerd Wärnersson förslagit att ett nytt och breddat kärnämne införs i gymnasieskolan. Det bildas genom att de nuvarande kärnämnena samhällskunskap och religionskunskap förs samman. Vissa mål från ämnet historia tillförs. Arbetsgruppen anser också att bild- och mediekunskap bör ingå. Det nya kärnämnet bör också införas i den gymnasiala vuxenutbildningen.

Det nya kärnämnet ska öka elevernas historiemedvetenhet när det gäller 1900-talets historia med fokus på samhällsförändringar som rör idéhistoria, ideologier, kultur och migration. Ett interkulturellt synsätt bör prägla ämnet så att likheter och skillnader kan belysas. Ämnet skall främja elevernas tolerans och vidsynthet och deras förmåga att kommunicera med människor från olika sociala och kulturella miljöer.

Historia som eget ämne ingår endast i de estetiska, natur- och samhällsvetenskapliga programmen. Omkring 40 procent av gymnasieskolans elever hade ingen undervisning i ämnet visade Skolverkets granskning 1999. Det framkom också att elevernas motivation för historia är stor, men att efterkrigstiden behandlas för ytligt på grund av tidsbrist. Varken i grund- eller gymnasieskolan behandlas nutidshistoria på ett tillfredsställande sätt.

Arbetsgruppen har diskuterat olika benämningar på det nya kärnämnet, men avstått från att lämna ett definitivt förslag. Även frågan om ämnets omfattning lämnas öppen. För närvarande utreds gymnasieskolans framtida utbud av studievägar av en parlamentarisk kommitté – Gymnasiekommittén 2000. Arbetsgruppen promemoria kommer att överlämnas till kommittén för vidare behandling.

(2001-01-25)