I Lund har det startats en forskarskolan i historia och historiedidaktik. 24 lärare från Umeå i norr till Ystad i söder finns på plats för att fördjupa sina ämneskunskaper, men också förbättra sina undervisningsmetoder. Forskarskolan är ett samarbete mellan Lunds universitet och Malmö högskola.

– Om man ser till vad som tidigare erbjudits historielärare som vill förkovra sig måste detta, om uttrycket tillåts, betraktas som en historisk och närmast unik satsning, säger Henrik Rosengen, utbildningskoordinator vid Historiska institutionen i Lund.

Historiesatsningen finansieras till stor del av staten, men även kommuner, friskolor och en folkhögskola, bidrar.

Av de 24 historielärare som antagits är 14 placerade i Lund och 10 i Malmö. På två och ett halvt år skall de genomgå en historiedidaktisk fortbildning samtidigt som de arbetar 20 procent på sina skolor. Målet är en filosofie licentiatexamen.

Forskningen som licentianderna skall ägna sig åt är knuten till deras yrkesverksamhet som historielärare. Den kretsar exempelvis kring hur historia kommuniceras och mottas, hur historisk kunskap utvecklas hos elever och hur den kan mätas. Även relationen mellan historieämnet och elevers identiteter utgör ett av forskningsämnena.