Hur bomull blev en marknadens väv

Med mekaniseringen av fabriksindustrin blev bomullsvävnader en av de första stora massmarknadsprodukterna. Bomullsväverierna erövrade sin marknad från mitten av 1800-talet och producenterna var bra på att känna av och anpassa sig till en föränderlig marknad, visar Pernilla Jonsson i sin avhandling.

Övergången till mekaniserad tillverkning gjorde att produktions- kapaciteten vid fabrikerna ökade kraftigt och att den ökade mängden varor skulle nå ut till konsumenterna. En av de konsumtionsvaror som först började tillverkas vid mekaniserade fabriker var bomullsvävnader. På 1830-talet anlades det första mekaniserade bomullsväveriet i Sverige i Rydboholm, Sjuhäradsbygden. Det verkliga genombrottet för mekaniserad vävning dröjde dock till seklets mitt, men då kom det mycket snabbt. Detta trots att Sverige var ett glest befolkat land och att järnvägsutbyggnaden ännu inte kommit igång på allvar. Hur löste då branschen distributionen och var fanns deras kunder?

Pernilla Jonsson visar att Sverige redan före järnvägarnas utbyggnad stod på tröskeln till en integrerad marknad. Marknaden för fabrikstillverkade bomullsvävnader fanns främst i landets sydligaste delar, Västsverige, östra Mellansverige, Bergslagen och utmed Norrlandskusten. På dessa regionala delmarknader konkurrerade bomullsväverierna eller så valde de olika marknadsnischer.

En stor del av de mekaniserade bomullsväveriernas produktion avsattes regionalt. Förbättrade kommunikationer, en jämförelsevis stor ångbåtsflotta och förbättrad postgång, skapade förutsättningar för en relativt tät kontakt mellan producent och mellanhänder i olika delar av landet. Den expanderande fasta handeln och särskilt den specialiserade partihandeln var centrala och aktiva aktörer på marknaden. Producenterna förlitade sig dock inte enbart till att handeln tog ansvar för distributionen. De sökte själva upp handlare de ansåg lämpliga, startade försäljningsmagasin och marknadsförde sig. De mekaniserade bomullsväverierna var bra på att känna av och anpassa sig efter förändringar på marknaden.

Pernilla Jonsson:
Marknadens väv. Svenska mekaniserade bomullsväverier i distribution och försäljning 1850–75
Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Disputation: 7 oktober 2000
Fakultetsopponent: professor Lennart Schön, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet