Riksantikvarieämbetet har fördelat årets anslag för bidrag till kulturmiljövård. I år får länen dela på 231 miljoner kronor. Resten av anslaget reserveras för senare fördelning under året.

Det är länsstyrelserna som fördelar merparten av anslaget till olika vårdinsatser och då främst till skyddade byggnader, landskap och fornlämningar. Insatserna bidrar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas. 

– Bidraget är av stort värde för ett framgångsrikt kulturmiljöarbete, säger riksantikvarie Lars Amréus.

I många fall är miljöerna publika och viktiga besöksmål. Många människor ges härigenom möjlighet att ta del av de vitt skilda berättelser som de olika kulturmiljöerna representerar. De flesta åtgärder ger också effekter i form av ökad delaktighet, förståelse och ansvarstagande samt stärker regioner och förbättrar förutsättningarna för tillväxt. Anslaget möjliggör också olika typer av informationsinsatser som syftar till att sprida kunskap om äldre byggnadstekniker och bidrar till ökad kompetens inom praktisk förvaltning av äldre byggnader.

Under året kommer cirka 17 miljoner kronor att fördelas för särskilt utpekade kostnadskrävande objekt såsom ruiner, industri- och slottsmiljöer. Tidigare års insatser avseende hembygdsgårdar, fortsätter som en särskild satsning i tre län. I Kronoberg och Kalmar kommer insatser att göras för att bevara och utveckla Glasrikets kulturmiljövärden. 

Arbetet med att ta fram kunskapsunderlag för de vattenanknutna kulturmiljöerna fortsätter under 2013 i 17 av 21 län. Som en följd av förra årets inventeringar kommer nio län satsa totalt tre miljoner kronor för att vårda och informera om kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag i samarbete med naturvård, kommuner och turismsektor. Vattendragens kulturmiljöer väcker ett stort lokalt engagemang och speglar vattnets stora betydelse för samhällsutvecklingen och kulturhistorien över tiden. 

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela anslaget till kulturmiljövård till länsstyrelserna. Det är riksdagen som beslutar storleken på anslaget. Kulturmiljövårdsanslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Av anslaget fördelas senare i år sex miljoner till landets arbetslivsmuseer. Hela listan på hur bidraget fördelats på varje län finns på: www.raa.se