Med industrialismens expansion i början av 1900-talet uppstod en rädsla att Sveriges allmogekultur helt skulle försvinna. Män inom akademien skickades därför ut för att kartlägga det gamla bondesamhället. En kartläggning etnologen och forskaren Karin Gustavsson vid Lunds universitet har gått igenom och analyserat.

I de omfattande fältarbetena på den svenska landsbygden dokumenterades ålderdomlig bebyggelse på bild och i ord av unga män som hade studerat konsthistoria, nordiska språk, folklivsforskning och arkeologi. De tog sig fram med cykel och tåg, så småningom också med bil, på resor eller ”expeditioner” som resulterade i fotografier, ritningar och beskrivningar som i sin tur samlades i arkivakter. Dessa låg sedan till grund för både vetenskapliga och populära publikationer.

Fältarbetena ingick i ett större sammanhang. Ambitionen var att alla spår av den – som det förmodades – försvinnande allmogekulturen skulle kartläggas, beskrivas och arkiveras. By- och bebyggelsedokumentationerna utfördes av flera olika museer och arkivinstitutioner med Nordiska museet i Stockholm som den stora aktören. I denna rikt illustrerade bok får vi följa fältarbetarna i deras arbete runt om i landet och se både hur deras vardag gestaltade sig och hur deras arbete kom att prägla bilden av den svenska allmogen.

Genom det gedigna källmaterialet som finns sparat från 1910-1930-talen har Karin Gustavsson kunnat konstatera intressanta paradoxer och i avhandlingen Expeditioner i det förflutna ger hon en fascinerande inblick i den gamla allmogekulturen, men också hur industrialismen och dåtidens verklighetsuppfattning påverkade materialet som skulle visa det autentiska bondesamhället.

Karin Gustavsson har gått igenom material från expeditioner runt om i landet, men med tyngdpunkt på landets sydligare delar och då speciellt nordvästra Skåne.

Karin Gustavsson:
Expeditioner i det förflutna. Etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början
Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
Disputation: 10 oktober 2014
Opponent: fil.dr Eva Silvén, Nordiska museet