Nationalism i Sverige under sex sekler

De senaste åren har nationell identitet och nationalism kommit att diskuteras i Sverige. Patrik Hall visar i Den svenskaste historien, som är den första övergripande studien av den svenska nationalismens historia, att det finns en kontinuerlig tradition av svensk nationalism ända från 1400-talet.

I boken beskrivs den svenska göticismens utveckling, från sin födelse under medeltiden, fram till dess kulmen under stormaktstiden med Olof Rudbeck, ”nationens anatom” och hans internationellt ryktbara Atlantica. Vidare skildras den moderna nationalismens framväxt i Sverige under 1700- och 1800-talen med fokus på en beskrivning av hur den svenska identiteten utformas i relation till natur, historia och politiskt medborgarskap.

Folkhemstankens uppkomst kring förra sekelskiftet analyseras och även hur staten kom att få en helt central roll i den svenska nationalismen inom såväl den politiska högern som vänstern. Avslutningsvis diskuteras de senaste årens renässans för nationella idéer i Sverige.

Det särskiljande med just den svenska nationalismen i en internationell jämförelse är emellertid att nationalistiska intellektuella har varit så lojala mot den befintliga svenska staten. Detta beror enligt Hall på att de på ett så tidigt stadium, redan under Gustav Vasa, gjordes till statliga ämbetsmän, vilket inte hindrar att den nationella retoriken i Sverige genomgått mycket stora förändringar, t.ex. under början av 1800-talet och kring sekelskiftet 1900.

Patrik Hall:
Den svenskaste historien. Nationalism i Sverige under sex sekler
Carlsson Bokförlag
329 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom 2000