Den problematiska trafiksituationen genom världsarvet Drottningholm skall förbättras genom en helhetslösning. Det hoppas de inblandade parterna, som med en gemensam överenskommelse försöker få vägbyggena att ”bidra till påtagliga förbättringar och ökade mervärden för världsarvet, de boende och samhället som helhet”.

Efter regeringens beslut om Förbifart Stockholm har Trafikverket samrått med Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Ekerö kommun. I en gemensam överenskommelse beskrivs samrådet för Förbifart Stockholm, Trafikverkets val av lokalisering för anslutning av Förbifarten till väg 261 samt det fortsatta arbetet med att förbättra sträckningen av väg 261 genom världsarvet. Anpassningarna genom själva världsarvet är av naturliga skäl de känsligaste delarna av projekten.

Gemensamt mål för det fortsatta arbetet är att åstadkomma förbättringar av upplevelsen och förståelsen för världsarvsområdet. De förbättringar som uppnås redovisas till Unesco inom ramen för deras uppföljning av världsarven.

Förbättringspotentialen ligger i att Förbifarten kan avlasta trafiken och öka framkomligheten för kollektivtrafiken förbi Drottningholm. Detta skall ske utan att de kulturhistoriska värdena inom världsarvsområdet hotas. Om planerade positiva effekter på trafiksituationen inte uppnås ska Trafikverket pröva en tunnellösning för Ekerövägen.

Nu inträder en ny fas i arbetet där parterna ska ha ett fortsatt nära samarbete för att säkra intentionerna och de gemensamma målen, där fokus är ett bevarat världsarv.

År 1991 fördes Drottningholms slottsanläggning upp på Unescos världsarvslista. Området är därmed en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara och världsarvskonventionen anger att alla ska göra sitt yttersta för att värna världsarvets värden. Unesco följer upp tillståndet och agerar om platsen hotas.