Medeltidsmuseet
4 juni 2015 –

Under förberedelserna för nya Slussen har arkeologerna grävt fram medeltida föremål som visar att den materiella standarden var lika bra på den södra malmen som innanför stadsmuren. Undersökningen visar också att det funnits en planlagd bebyggelse på Södermalm som är mycket äldre än vad vi tidigare har trott. En generation efter att Stockholm grundades har vi en förstad, vilket är unikt för Sverige vid denna tid.

Platsen vi i dag kallar Slussen har en lång historia. Den förbinder Södermalm (Åsön) med Stadsholmen, där staden växte fram på 1200-talet. Hit har man färdats med häst, båt och släde i hundratals år. Till fots var det lätt att följa Stockholmsåsen i nordsydlig riktning.

Foto: Mattias Ek/Stadsmuseet

Foto: Mattias Ek/Stadsmuseet.

Området kring Slussen innefattas av en stor fornlämning kallad RAÄ 103, bestående av hela Gamla stan och dess ytterkanter. Ungefär vart hundrade år sedan Drottning Kristinas sluss på 1600-talet har Slussen byggts om och fått nya trafiklösningar.

När tunnelbanan och trafikkarusellen byggdes på 1930-talet grävde man det mesta för hand med spade. Gamla lager av mänsklig aktivitet ligger därför kvar relativt opåverkade. Man har helt enkelt byggt nya hus och gator ovanpå äldre lämningar.

Med stadens grundande på 1200-talet kom soporna. De kastades inte bara ut på gatorna utan tömdes i stadens utkanter. Medvetna utfyllnader som gamla båtar, pålar och jord, blandades med hushållsavfall och latrin. Den syrefattiga och fuktiga miljön gör att föremål från dessa lager ofta är förvånansvärt välbevarade. Tack vare de bevarade soporna lär vi oss mycket om hur man levde under äldre tid och även hur det kunde lukta!

Eftersom alla dessa lager med fyllnadsmassor, sopor och äldre byggnadsrester bygger upp Slussen är utgrävningarna förknippade med ett stort mått av säkerhetstänkande. Djupa schakt måste säkras för att vara trygga för arkeologerna i sitt arbete. Stadens buller och vädrets makter gör sig också påminda. Men vilken känsla när en medeltida sko dyker upp eller hypnotiskt vackra skärvor av importerade glasbägare…