Kyrkomiljöerna och kyrkobyggnaderna bär unika kulturhistoriska värden. För vår förståelse av landskapsutveckling och bebyggelsehistoria från vikingatid till nutid utgör sockenkyrkorna ett källmaterial i paritet med de fasta fornlämningarna för vår förhistoria. Sockenkyrkornas utformning och utrustning visar förändringar över tid, men också styora regionala skillnader. De kyrkliga kulturminnena avspeglar nära tusen år av liturgisk kontinuitet, förändring och förnyelse.

En annan sida av historien berättar om kyrkorna som del av lokalsamhället, om hur församlingarnas önskemål förverkligades genom insatser av byggmästare, hantverkare och böndernas egna dagsverken, samt hur det lokala stårr i relation till det regionala, nationella och internationella.

Rapporten Sockenkyrkorna tecknar en översiktlig bild av Sveriges kyrkor från medeltiden till 1950, både som landskapselement och byggnadsverk. Överblicken har gjorts möjlig genom projektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria, som bedrevs vid Riksantikvarieämbetet 1996-2001 med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.

I rapporten redogörs för arbetet med att ta fram uppgifter om varje kyrkomiljö och kyrkobyggnad samt hur materialet bearbetats och analyserats, bland annat i form av tolv landskapsrapporter (bland annat Jämtland, Västergötland och Östergötland). I denna volym ges de rikstäckande persepktiven.

Markus Dahlberg & Kristina Franzén:
Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria
Riksantikvarieämbetet
Utkom 2008