Under 1900-talets första decennier genomgick Sverige en snabb och omvälvande modernisering. Med massproduktionens framväxt, de moderna industribolagens uppkomst och ett ökande varuflöde fick den amerikanska reklamens marknadsföringsmetoder ett starkt genomslag. Avhandlingen Färger, former, ljus undersöker framväxten av ett professionaliserat reklamväsen i Sverige och hur den systematiska reklamen blev en del av det svenska samhällets vardag. Här diskuteras särskilt hur ny teknik skulle användas för att skapa konsumtionsmiljöer och visuella attraktioner som skulle locka till köplust

Undersökningens inledande kapitel undersöker tidiga spår av reklam i samhället. Här diskuteras tidiga reaktioner och åsikter om reklam, samt hur reklamen manifesterades i stadslandskapet och massmedier. Kapitlets andra hälft fokuserar på utgivandet av de första, svenska reklamhandböckerna och dess tillkomstsammanhang. Här behandlas även de första svenska reklamorganisationerna med tonvikten på bildandet av Svenska reklamförbundet 1919 och den reklamutställningen som hölls i anslutning till detta.

Louise Nilsson studerar vidare användningen av ljus och färg i offentliga rum för att skapa konsumtionsmiljöer. Hon inleder med en diskussion om användningen av ljus och färg på världsutställningen i Panama Pacific International Exposition, som hölls i San Francisco 1915. Amerikansk kommersiell kultur utgjorde en stark förebild på svensk mark och denna fallstudie fungerar som ett empiriskt exempel på en sådan kommersiell miljö.

Avhandlingen avslutas med en studie av de svenska reklamhandböcker som publicerades under 1920-talet. Här diskuteras reklampsykologins syn på människan, både som biologisk varelse och konsument, och hur reklamlärorna integrerade psykologiska teorier och statistiken. Särskilt analyseras AB Banankompaniets reklamkampanj som bedrevs under 1920-talet. Kampanjen bedrevs efter de metoder som förespråkades i handböckerna och förändrade svenskarnas konsumtionsmönster och etablerade frukten till en självklar, svensk vardagsvara.

Louise Nilsson:
Färger, former, ljus. Svensk reklam och reklampsykologi, 1900-1930
Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Disputation: 29 maj 2010
Opponent: professor Roger Qvarsell