Ett ämnes historia är dess företrädares. I Svenska etnologer och folklorister möter vi internationellt kända forskare men också sådana som verkat mer på lokal nivå. Här presenteras professorer såväl som museimän, både skrivbordsteoretiker och fältforskare.

Genom 35 biografier ger boken inblickar i enskilda forskares verksamhet, i avhandlingar och karriärer, men också i akademiska intriger och strider. Sammantaget tecknas en bild av vilka frågor som stod på dagordningen inom det etnofolkloristiska ämnesområdet, vilket ger en initierad beskrivning av ämnets utveckling under 150 år.

Målsättningen har varit att de som biograferas tillsammans ska representera hela det etnologiska forskningsfältet, såväl 1800-talets pionjärer, verksamma i en tid när ännu ingen etnologisk eller folkloristisk utbildning vid universiteten, som 1900-talets professorer och docenter i ämnet, och forskare verksamma vid kulturhistoriska museer och arkiv. Boken inleds med Gunnar Olof Hyltén-Cavallius (1818-1889) och avslutas med Bengt R. Jonsson (1930-2008).

Redaktionskommittén för Svenska etnologer och folklorister har bestått av Nils-Arvid Bringéus, Mats Hellspong, Bengt af Klintberg, Agneta Lilja och Fredrik Skott.

Mats Hellspong & Fredrik Skott (red):
Svenska etnologer och folklorister
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Utkom 2010