Utredning om Lunds universitets museer

Lunds universitets rektor har uppdragit åt förre generaldirektören Svante Englund att göra en översyn av museer och samlingar vid Lunds universitet. Uppdraget omfattar i första hand Antikmuseet, Botaniska museet, Historiska museet och Zoologiska museet.

Utredaren ska analysera museernas uppgifter och föreslå långsiktiga lösningar. Målet är att de väsentligaste delarna av verksamheten ska kunna fortsätta. Till dessa hör sådana som har direkt betydelse för universitetets forskning. Det innebär att insamling och vård av vetenskapliga samlingar kan behöva prioriteras.

I uppdraget ingår också att lägga fram förslag om huvudmannaskapet för museerna och samlingarna, såväl interna som externa möjligheter ska undersökas. Hela eller delar av verksamheten kan komma att förläggas som ett gemensamt ansvar direkt under universitetsledningen.

För ekonomin gäller att eventuella behov av ökade resurser inte kan tillgodoses via universitetets anslag utan måste ske från andra källor. Möjligheterna till rationaliseringar genom att samordna de olika museiverksamheterna ska undersökas liksom samverkan med institutioner och intressenter utanför universitetet. De långsiktiga lokalbehoven ska kopplas till universitetets lokalplanering.

Utredningen ska vara klar senast i juni år 2001 och avsikten är att eventuella förändringar genomförs senast budgetåret 2002.

Svante Englund, Stockholm, har tidigare bland annat varit chef för Statens Förhandlingsnämnd och generaldirektör för Statens Jordbruksverk i Jönköping.

(2000-12-28)