På uppdrag av integrationsminister Erik Ullenhag kommer en vitbok om övergrepp och kränkningar mot romer i Sverige under 1900-talet att tas fram.

– Den romska gruppen har genom historien utsatts för oacceptabla övergrepp som tvångssterilisering och att romska barn förvägrats rätten att gå i skola. För att komma vidare är det viktigt att sätta punkt för det som har varit och att staten erkänner de oförrätter som begåtts, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Delegationen för romska frågor föreslog i betänkandet Romers rätt åtgärder i syfte att stärka förtroendet mellan den romska minoriteten och majoritetssamhället. I det pågående beredningsarbetet av betänkandet har det framkommit att det finns ett behov av kontinuerliga satsningar på dokumentation och kunskapsspridning av romsk historia.

– Vitboken är en del i ett större arbete för att bryta det utanförskap som många romer fortfarande upplever. Samtidigt är det viktigt att inte se vitboken som det enda medlet på väg till ett ökat förtroende mellan grupperna, utan som en del i en större process, där det framför allt handlar om att bekämpa diskriminering, avslutar Erik Ullenhag.

Vitboken, som kommer att tas fram på Arbetsmarknadsdepartementet, skall ge en samlad översikt av övergrepp och särbehandlande åtgärder gentemot romer under 1900-talet fram till år 2000. I det ingår vittnesmål och intervjuer. Boken skall identifiera och belysa vilken roll och vilket ansvar olika samhällsinstitutioner haft i övergreppen, samt ställa övergreppen i relation till de olika konventioner av betydelse för mänskliga rättigheter som Sverige har förbundit sig till och svensk lagstiftning. Vitboken kommer också att belysa Förintelsen som drabbade romer under andra världskriget.

Kunskap om romer som finns tillgänglig i dag bygger i huvudsak på majoritetens forskning och expertutlåtande och till en mindre del på intervjuer med enskilda romer.