Corona drabbar redan hårt ansträngda länsmuseer

Bildstenshallen på Gotlands Museum. Foto: Gotlands Museum

Bildstenshallen på Gotlands Museum. Foto: Gotlands Museum

Flera länsmuseer har stängt, personal har sagts upp och de ekonomiska konsekvenserna av minskade intäkter är redan mycket kännbara. Detta visar den enkät som Länsmuseernas samarbetsråd har gjort bland sina medlemmar.

– Länsmuseerna måste skyndsamt ges ekonomiskt stöd för att kunna klara och överleva pandemin. Det finns exempel på länsmuseer som nu befarar att intäktsbortfallet kan leda till konkurs. Länsmuseerna verkar redan under mycket knappa ekonomiska förhållanden. Det krävs därför riktade stödåtgärder, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd och ordförande i Kalmar läns museum.

Enkäten som omfattar 21 av 23 länsmuseer visar att Upplandsmuseet och Blekinge museum helt har stängt sina verksamheter för besökare. Ett flertal museer har vidare minskat öppettiderna både med anledning av personalfrånvaro samt ett stort tapp i antalet fysiska besökare. Publika aktiviteter – visningar, skolprogram, föreläsningar, vernissage och andra programaktiviteter har helt ställts in. Arkiv/bibliotek har antingen helt stängt eller endast öppet efter överenskommelse. En majoritet av länsmuseerna har minskat antalet timanställda och många planerar för att genomföra korttidspermitteringar.

Alla museer rapporterar om ekonomiska konsekvenser i sin verksamhet. Förutom ett ökat antal sjukskrivningar så är det främst uteblivna intäkter från entré, butik, café/restaurang och konferensverksamhet/lokalbokningar som är huvudorsaken. Det rapporteras även om likviditetsproblem för ett museum.

För museer med en stor egenfinansiering så kommer en långvarig pandemi att få allvarliga ekonomiska konsekvenser. Museer med en omfattande uppdragsverksamhet (arkeologi och byggnadsvård) anger det samma. Gotlands museum beräknar i nuläget att man kommer att förlora cirka 25 procent av sina intäkter som relaterar direkt till den affärsdrivande verksamheten. Det rör sig om cirka 8,5 miljoner kronor. Jamtli beräknar ett tapp på cirka 10 miljoner på 6 månaders sikt och Värmlands museum uppskattar ett tapp på cirka 7 miljoner i förlorade intäkter.

Om pandemin blir långvarig (längre än sex månader) kommer fler museer att behöva stänga sin publika verksamhet. De museer som bedriver uppdragsverksamhet (arkeologi och byggnadsvård) anger att det kan bli stopp i verksamheten på grund av både externa aktörer samt en hög sjukfrånvaro bland den egna personalen. Det finns på sikt en stor risk för permitteringar och varsel av personal som bedriver denna verksamhet.

Det planeras redan nu för stora prioriteringar av det interna arbetet och en överhängande risk är att verksamheternas mål, både kortsiktiga och långsiktiga ej kommer att uppnås. Långsiktiga relationer och samarbeten tillika samhällsnyttan kommer att påverkas negativt.

Samtidigt finns det goda exempel på hur många länsmuseer livesänder visningar samt ökar sin närvaro på olika sociala medier. Man planerar vidare för hur man kan ställa om inställd verksamhet, exempelvis skolvisningar till en digital form.

– Länsmuseernas samarbetsråd uppmanar huvudmännen, kommuner och regioner, att noggrant följa utvecklingen för museerna och förbereda ekonomiska krispaket med ekonomiska kompensationer för intäktsbortfall och ökade kostnader, säger generalsekreterare Linda Lundberg.

Länsmuseernas samarbetsråd uppmanar vidare regeringen och staten att säkerställa att de regionala museerna omfattas av de 500 miljoner kronor som ska fördelas ut till verksamheter som förlorar intäkter till följd av corona. Oklarhet råder idag kring detta. Mycket tyder också på att länsmuseerna inte kommer att kunna omfattas av reglerna för kortidspermitteringarna, vilket i sådant fall skulle slå mycket hårt.

(2020-03-30)