Finlands svenska historia 1560–1812

Andra delen av Finlands svenska historia handlar om tiden från Erik den XIV:s trontillträde och Sveriges entré som Östersjömakt 1560 till mötet 1812 mellan kejsar Alexander och kronprins Karl Johan, när Finland inte längre var en del av det svenska riket.

Boken behandlar de centrala frågorna i Finlands historia, med särskild tonvikt på det svenska och på Finlands ställning i det svenska riket. Samhällseliten och dess gradvisa försvenskning under 1600- och 1700-talet granskas, likaså allmogens liv och språkförhållanden, mötet mellan överhet och undersåtar samt kyrkans förmedlande roll.

Särskild uppmärksamhet ägnas 1700-talet, då Finland till följd av de upprepade krigen mot Ryssland mer än tidigare stod i centrum för den svenska politiska elitens uppmärksamhet. Rysslands växande militära styrka och synen på Finland som ett hotat gränsområde skapade en mental beredskap för kriget 1808–1809.

I ett avslutande kapitel diskuteras krigshändelserna, de ryska pacificeringsåtgärderna och fredsslutet 1809 samt hur den finländska eliten valde att snabbt anpassa sig till den nya överheten.

Riksdelen är den andra delen i en serie av fyra volymer om det svenska i Finlands historia. Första delen, Sveriges österland, utkom 2008.

Nils Erik Villstrand är sedan 2000 professor i nordisk historia vid Åbo Akademi. Han arbetade 1993-1996 som arkivchef vid Svenska litteratursällskapets i Finland och 1996-2000 som museidirektör vid Österbottens museum. Villstrand har bland annat skrivit om stormaktstiden i Finlands historia 2 och om stormaktstidens politiska kultur i Signums svenska kulturhistoria samt har redigerat antologin Maktens mosaik.

Nils Erik Villstrand:
Riksdelen. Stormakt och rikssprängning 1560–1812
Svenska litteratursällskapet i Finland/Atlantis Bokförlag
Utkom 2009