Identitet och materialitet i hushållet von Linné

Avhandlingsomslaget

Den idéhistoriska avhandlingen Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais studerar identitet och materialitet i Carl von Linnés hushåll. I de olika delstudierna diskuteras vilken bild Linné ville skapa inför omvärlden av sig själv, sin familj och sin verksamhet, men också hur han faktiskt levde i praktiken. Hushållet bildas i Uppsala av Carl Linnæus och Sara Elisabeth Moraea i och med att han tillträdde en professur i medicin vid Uppsala universitet. I denna studie kontextualiseras och analyseras hushållet på ett nytt sätt. Här utforskas hur en av Sveriges genom tiderna mest berömde vetenskapsutövare och hans närmaste formerade och iscensatte bilden av sig själva. Ett syfte är att analysera vilka performativa praktiker som formerat Carl von Linnés persona.

Avhandlingen har fem kapitel varav tre innehåller de huvudsakliga analysdelarna. I det första av dessa studeras hushållets och performativa praktiker och materiella status. Här finns tidigare opublicerad data om hushållets storlek och medlemmar samt analys av hur husen används i verksamheter som undervisning och samlande. Ett fokus är användningen av kläder, textilier och möbler, ett annat är värdskap och bjudningar. I det andra kapitlet behandlas den självpresentation som kommer till uttryck i Carl von Linné d ä:s så kallade självbiografiska texter, vitorna, samt i samtida porträtt på familjens medlemmar. En jämförelse görs med porträtt av några andra professorer.

I tredje kapitlet analyseras performativa praktiker i dietetikföreläsningar och andra texter, som till exempel dissertationer. Linné d ä och Linné d y jämförs. Här behandlas hur medicinska teorier används för att förklara eller understöjda vissa praktiker som förekommer i hushållet. Den samtida debatten om lyx och konsumtion berörs, liksom även de inslag av adelskritik som finns i texterna. Metoden i studien är genomgående att kombinera text och föremål för att fördjupa och nyansera bilden av hushållet von Linné.

Resultaten visar att hushållet von Linné aktivt formar en persona som kan kallas akademisk ståndsperon. De rumsliga och materiella aspekterna är av stor vikt för den vetenskapliga verksamheten och för Linnés karriär. Linné d y omformar delvis de praktiker och den persona som etablerats av föräldrarna. Personan utvecklas och rör sig från informella till formella stildrag, men är också en hybrid mellan bördsaristokratiska och mer meritokratiska ideal.

Annika Windahl Pontén:
Kiär hustru, wackra barn, bodde i ett palais. Identitet och materialitet i hushållet von Linné
Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Disputation: 15 maj 2020