Omfattande nätverk bland försäkringsbolag 1875–1950

Avhandlingsomslaget

Konkurrens och nätverkande företag emellan går hand i hand när marknader utvecklas, visar ny avhandling från Umeå universitet.

När företag organiserar sin verksamhet är de på olika sätt beroende av hur omgivande företag i samma bransch verkar. Olika former av samarbete och delade företagsresurser förekommer också idag, men var speciellt påtagliga under första hälften av 1900-talet. I sin avhandling i ekonomisk historia har Josef Lilljegren har undersökt svenska sakförsäkringsbolag och deras inbördes relationer under 75 år fram till 1950.

– Det är verkligen slående hur omfattande företagens nätverkande var. Visserligen var karteller lagliga och uppmuntrade på den tiden, men sakförsäkringsbranschen var mer präglad av karteller än andra branscher. Dessutom utvecklade man omfattande relationer med sina konkurrenter där man delade styrelseledamöter och skapade en uppsjö av samarbetsorgan. Försäkringsnätverken hade tydliga följder för enskilda företag som kunde dra konkurrensmässiga fördelar av sina strategiska nätverk. Även de rent sociala relationerna mellan de förhållandevis få inflytelserika försäkringsmännen var betydelsefull för att upprätthålla nära kontakter företagen emellan.

Bolagens nätverkande accelererade från 1910-talet, och man kunde redan då skönja konturerna av de företagssammanslagningar som kom att ske under 1960- och 70-talen. Genom nätverken valde försäkringsbolagen de områden där man gradvis slog sig samman under en utdragen företagsorganisatorisk historisk process.

– Företagsnätverk kan ge nya perspektiv på hur marknader organiseras och hur konkurrensförhållanden utvecklas. Det här är ju en historisk studie, men den berör också mer generella aspekter av organisationen av företag, säger Josef Lilljegren.

– Å ena sidan berördes marknaden som helhet genom en allt mer kringskuren konkurrens då företagen tilltagande delade information och andra resurser med varandra i gott samförstånd. Å andra sidan utnyttjade företagen sina nätverk för att få just konkurrensfördelar. Företagsnätverken formar nämligen både samarbets- och konkurrensförhållanden. Genom dem kan man studera organisationen både av hela marknader och av enskilda företag, fortsätter Lilljegren.

Josef Lilljegren:
Networks that organised competition. Corporate resource sharing between Swedish property underwriters 1875–1950
Enheten för ekonomisk historia, Umeå universitet
Disputation: 4 oktober 2019