Riksarkivets digitala arkiv kan bli gratis

SVAR - Riksarkivets digitala forskarsal

Regeringen anser att det ligger en motsättning i Riksarkivets krav på abonnemang för användning av myndighetens digitala handlingar och det uppdrag myndigheten har att främja statliga myndigheters arbete med att tillgängliggöra data för vidareutnyttjande. Därför vill regeringen ge Riksarkivet ett uppdrag att beskriva vad som krävs för att tillgängliggöra myndighetens digitala arkivinformation avgiftsfritt och som öppen data.

I går beslutade regeringen att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till en museilag och ändringar i kulturmiljölagen. Den remiss som nu går vidare till Lagrådet innehåller omfattande bakgrundstexter samt regeringens bedömningar och förslag. Efter Lagrådets yttrande kommer remissen att bearbetas till en proposition om en nationell kulturarvspolitik.

– Särskilt glad blir jag förstås av viljan att det digitaliserade kulturarv som vi förvaltar ska bli fritt tillgängligt för alla. Det är också roligt att konstatera att så många av bedömningarna och förslagen är så positiva för Riksarkivet och att arkivväsendet beskrivs som en viktig och integrerad del av kulturarvet, säger riksarkivarie Karin Åström Iko.

– Att aktivt bidra till en markant ökning av mängden digital kulturarvsinformation är en angelägen fråga för oss, fortsätter Karin Åström Iko. Att regeringen, i enlighet med myndighetens förslag, vill att Mediakonverteringscentrum ska vara en gemensam resurs för massdigitalisering av kulturarvsmaterial är därför välkommet.

I lagrådsremissen gör regeringen också bedömningen att en arkivutredning behöver tillsättas för att brett genomlysa arkivväsendet. Bland annat bör Riksarkivets roll, uppgifter och finansiering ses över i ljuset av den offentliga förvaltningens utveckling mot en digital förvaltning. En viktig fråga som vi kämpat för är att ge kulturarvet i enskilda arkiv ett starkare skydd.

– Jag är väldigt glad över att frågan lyfts i en kommande arkivutredning, säger Karin Åström Iko.

– Jag är också glad för att många av Digisams förslag har gett ett avtryck i lagrådsremissen, säger riksarkivarien. Det känns som att pusselbitarna börjar trilla på plats och att vi börjar skörda resultaten av den samverkan på digitaliseringsområdet som bedrivits sedan 2011. När vi nu överför Digisams verksamhet till Riksantikvarieämbetet finns en bra plattform för fortsatt samverkan.

(2016-12-09)