Sex museer bildar ny myndighet

Historiska museet. Foto: Statens historiska museer

Historiska museet. Foto: Statens historiska museer

Från den 1 januari 2018 ingår Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet tillsammans med Historiska museet, Kungl. Myntkabinettet med Tumba Bruksmuseum i myndigheten Statens historiska museer. Därmed bildas en av Sveriges största museimyndigheter. Syftet är att skapa ”en samlad, stark myndighet för att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia”.

– Det här är ett angeläget och utmanande uppdrag som ställer krav på samverkan med många andra aktörer för att höja kunskapen och lyfta fram historias betydelse i samhället. Men också ökad dialog för att involvera fler och nya besökare, säger Maria Jansén, överintendent på Statens historiska museer.

Myndigheten har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som den förvaltar. Verksamheten ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

– Genom kunskap och kompetens från alla våra tre museer kommer vi att på ett bra sätt tillsammans med Historiska museet och Myntkabinettet uppfylla den nya myndighetens uppdrag, säger Malin Grundberg överintendent vid Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet.

I instruktionen från regeringen står bland annat: ”Statens historiska museers verksamhetsområde är Sveriges historia, byggd främst på de samlingar som myndigheten förvaltar”.

– Det är ett stort och brett uppdrag som skapar utmärkta möjligheter för oss att dra nytta av den breda kompetens som myndigheten nu samlar – från forntid till 1900-tal, säger Maria Jansén.

Här är museernas olika samlingsområden: i Livrustkammaren finns föremål från Sveriges kungliga historia, såsom rustningar, vapen, hästutrustning och kungliga vagnar, Hallwylska museet är ett tidigare privatpalats med samlingar av konst, antikviteter, vapen, porslin och silver, som bevarats som museum i snart 80 år, samlingarna som hör till Skoklosters slott omfattar konst, konsthantverk, vapen, möbler och inredning samt boksamlingar med anknytning till slottsbyggnaden. Historiska museet omfattar främst arkeologiskt material samt kyrklig konsthistoria, Kungl. myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museum omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra föremål med numismatisk eller finanshistorisk anknytning.

Statens historiska museer bedriver också arkeologisk uppdragsverksamhet från fem regionkontor runt om i landet. Den nya myndigheten har drygt 300 medarbetare, varav ett hundratal är anställda på Arkeologerna.

(2017-12-23)