Stöd till Birgittajubileum och arbetslivsmuseer

Regeringen har tilldelat Länsstyrelsen i Östergötlands län 750 000 kronor för arbetet med att förbereda Birgittajubileet 2003 då det är 700 år sedan den heliga Birgitta föddes.

Hösten 1997 började Birgittastiftelsen att planera för firande av Heliga Birgittas sjuhundraårsjubileum. En särskild Jubileumskommittén tillsattes, liksom separata kommittéer för bl.a. musik, utställningar och litteratur. Vidare finns det en särskild hederskommitté.

Kulturminister Marita Ulvskog, som ingår i hederskommittén, säger i en kommentar till regeringens beslut:

– Den Heliga Birgitta var en stark kvinnogestalt, en kvinna som utgör en betydelsefull del av vår historia och som genom århundradena har betytt och fortfarande betyder mycket för vår identitet. Högtidlighållandet av hennes födelse är ett allmänt intresse såväl nationellt som internationellt. Vi har från regeringens sida sett det som viktigt att stödja arbetet med att förbereda jubileet.

Regeringen har även beslutat att Riksantikvarieämbetet (RAÄ) skall få fördela bidrag till arbetslivsmuseer. RAÄ skall under år 2001 fördela totalt 4 miljoner kronor. Alla arbetslivsmuseer får fr.o.m. den 1 januari ansöka om bidrag hos RAÄ. Bidrag skall beviljas för särskilda insatser – projekt och ändamål som det saknats medel för – i syfte att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv.

Bidragen till arbetslivsmuseerna är en del av regeringens satsning på industrisamhällets kulturarv, som löper mellan åren 1999 och 2001.

Runt om i landet finns idag nästan 1 800 arbetslivsmuseer. Med arbetslivsmuseum menas en verksamhet som bevarar och visar en arbetsplats kulturhistoriska värden, såväl materiella som immateriella. Det kan röra sig om arbetsplatser både inom privat och offentlig sektor, allt från smedjor till bankmuseer och medicinhistoriska museer.

– Arbetslivsmuseerna har en mycket viktig roll att spela i satsningen på industrisamhällets kulturarv. Det här ger oss fler möjligheter att bevara, visa och förstå industrisamhället som det har sett ut i hela landet, säger Marita Ulvskog.

(2000-12-22)