13 miljoner till forskning och utveckling av kulturarv

Riksantikvarieämbetet har beslutat om fördelning av 2010 års forsknings- och utvecklingsmedel. Totalt fördelas 13 miljoner kronor till 31 projekt samt till uppdrag.

Riksantikvarieämbetets anslag för sektorsforskning används för att stödja kunskapsuppbyggnad och stimulera till forskning om kulturarvet och kulturmiljön. Många projekt är samverkansprojekt mellan universitet, högskolor och kulturinstitutioner. Flera projekt som fått anslag i årets tilldelning är fleråriga och har redan påbörjats.

Här är några av projekten som fördelats pengar 2010:

* Landets länsstyrelser får 800 000 kr för det gemensamma projektet ”Kalejdoskop – sätt att se på kulturarv” som är ett samarbetsprojekt och satsning för att förbättra integrationen av ett mångfaldsperspektiv i kulturmiljöarbetet. Projektet samordnas av Länsstyrelsen i Västernorrland.

* Länsmuseet i Östergötland får 300 000 kr för projektet ”Bättre verktyg för slagkraftigare kulturmiljöarbete”.

* Uppsala universitet får 580 000 kr till projektet ”Gamla Uppsala – framväxten av ett mytiskt centrum”.

* 380 000 kr går till ett forskningsprojekt om ”Arkeologisk prospektering av fornlämningsmiljön Gamla Uppsala”.

* Luleå tekniska universitet får 585 000 kr för projektet ”Malmfältens kulturmiljöprocesser”.

* 300 000 kr får Göteborgs universitet för metodutveckling kring digitalisering med projektet ”Maskininlärningsbaserad indexering av digitaliserade museiartefakter”.

* Projektet ”Vibrationers påverkan på arkitekturbunden konst i historiska byggnader” får 250 000 kr.

* Flera satsningar görs också på att föra ut kunskapen vid seminarier, nätverk och i publikationer och ett prioriterat område för forskningsuppdrag är ”Hållbara städer”.

Hela listan över nya och fortsättningsprojekt som beviljats medel finns på www.raa.se

(2010-01-12)