Riksantikvarieämbetet har fördelat årets anslag för bidrag till kulturmiljövård. I år får länen dela på 222 miljoner kronor. Resten av anslaget reserveras för senare fördelning under året. Bidragen går bland annat till fyra av våra världsarv, kulturmiljöer vid vatten och till att rädda Repslagarbanan i Älvängen från att slukas av Göta älv.

Det är länsstyrelserna som fördelar merparten av pengarna till olika vårdinsatser, främst till skyddade byggnader, landskap och fornlämningar. Insatserna bidrar till att kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

– Bidraget till kulturmiljövård är viktigt för att bevara och utveckla kulturminnen och kulturmiljöer. Efterfrågan på bidrag är mycket stor och insatserna ger betydande mervärden till samhället i form av arbetstillfällen och ökade förutsättningar för kulturturism och besöksnäring i hela landet, säger riksantikvarie Lars Amréus.

I många fall är miljöerna publika och viktiga besöksmål som ger många människor möjlighet att ta del av de vitt skilda berättelser som de olika kulturmiljöerna representerar. De flesta åtgärder ger också effekter i form av ökad delaktighet, förståelse och ansvarstagande samt stärker regioner och förbättrar förutsättningarna för tillväxt. Anslaget möjliggör också olika typer av informationsinsatser för att sprida kunskap om äldre byggnadstekniker och bidrar till ökad kompetens inom praktisk förvaltning av äldre byggnader.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått medel för att rädda Repslagarbanan i Älvängen från att undermineras av Göta älv.

16 miljoner kronor fördelas till särskilt kostnadskrävande insatser för olika fornlämnings-, industri – och herrgårdsmiljöer, de flesta skyddade enligt lag som fornlämningar eller byggnadsminnen. Fyra av dessa ingår i miljöer som är utpekade som världsarv. Det är Varbergs radiostation i Grimeton, Hällristningsområdet Tanum, Falun och Kopparbergslagen och Hälsingegårdarna. En särskild satsning görs i år för att ta fram informationsmaterial och genomföra utbildningsinsatser avseende Hälsingegårdarna. De välbevarade målade interiörerna kommer också att vårdas och konserveras.

Nio län kommer under året att fortsätta vårda och informera om kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag i samarbete med naturvård, kommuner och turismsektor. Vattendragens kulturmiljöer väcker ett stort lokalt engagemang och speglar vattnets stora betydelse för samhällsutvecklingen och kulturhistorien över tiden.

15 miljoner kronor reserveras på Riksantikvarieämbetet för att utveckla och kvalitetssäkra information om fornlämningar vilket pekats ut i årets regleringsbrev.

– I år inleder Riksantikvarieämbetet en flerårig satsning för att åstadkomma effektivare informationshantering om de arkeologiska processerna och höja kvaliteten i informationen om fornlämningar. Programmet kallas DAP – digitala arkeologiska processer, och kommer att beröra många aktörer inom stat, kommun, enskilda företag och forskningen, berättar Torsten Hökby som är chef för informationsavdelningen.