Beräkningsarkeologi och mänskliga reaktioner på miljörisker

När mänskligheten konfronteras med de eskalerande utmaningarna som de snabba klimatförändringarna innebär blir det allt mer angeläget att förstå den komplexa dynamiken i interaktioner mellan människa och miljö för att mildra dess mångfacetterade effekter. Arkeologi, med sitt långsiktiga perspektiv, erbjuder möjligheten att undersöka tidigare samhälleliga reaktioner på miljörisker över olika platser i nordvästra Europa och tidsmässiga skalor.

Avhandlingen Exploring uncertainty and significance syftar till att bidra till denna kritiska strävan genom att utforska den socio-miljömässiga dynamiken och adaptiva strategier i tidigare samhällen, för att informera om effektiva svar på klimatförändringsutmaningar i både nutid och framtid. Genom att använda beräkningsarkeologi, som integrerar digital teknologi och beräkningsmetoder för att analysera stora data, använder avhandlingen probabilistiska tillvägagångssätt, inklusive Bayesiansk modellering som summerade sannolikhetsfördelningar av radiokol (14C) data, för att konfrontera osäkerheter som är inneboende i att rekonstruera tidigare mänsklig-miljömässig dynamik från interdisciplinära datadata. Dessutom används kvantitativa metoder, såsom korrelationstester och nollhypotestestning av 14C-data, för att identifiera betydande förändringar i denna dynamik, vilket översätter insikter till kvantitativa termer för förbättrad integration med policyprocesser.

Det primära syftet med avhandlingen är att illustrera hur integrationen av arkeologiska och miljömässiga big data kan berika förståelsen för mänskliga svar på miljöutmaningar. Uppsatserna i denna avhandling visar hur beräkningsmetoder kan tillämpas på big data för att förstå rumsliga förändringar i mänskliga miljövariabler, avslöja riskhanteringsstrategier och samhälleliga sårbarheter. Tidningarna lyfter fram fall där mänskliga samhällen upplevt mildrade negativa effekter från allvarliga miljöförändringar på grund av olika socioekonomiska strategier.

Samtidigt betonar resultaten regionala variationer i effekterna av klimatförändringar, avgörande för att förstå effektiviteten av mänskliga reaktioner. Dessutom visar avhandlingen hur stordataanalys både kompletterar och utmanar befintliga arkeologiska tolkningar, vilket bidrar till utvecklingen av nya teorier. Viktigt är att det understryker betydelsen av olika socioekonomiska strategier för att minska risker, särskilt inför plötsliga miljöhändelser.

Kailin Hatlestad:
Exploring uncertainty and significance. Analysing human response to environmental risk with computational archaeology
Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet
Disputation: 5 juni 2024