Om hur en outbildad 1800-talsbonde blev predikant och kom att påverka stora delar av svensk frikyrklighet handlar Joel Halldorfs doktorsavhandling i kyrkohistoria. Emil Gustafson (1862–1900) från Närke är än idag välkänd genom sina sånger, som även återfinns i den svenska psalmboken. I den svenska så kallade helgelserörelsen har han fått närmast helgonliknande status, och uppfattas som en mystiker mitt i den svenska folkväckelsen. På så sätt slår han en bro mellan den svenska frikyrkorörelsen och den katolska mystiken.

Gustafsons skrifter har varit i tryck under hela 1900-talet, men först nu föreligger genom Halldorfs avhandling en undersökning av hans liv och budskapet i hans förkunnelse.

Emil Gustafson föddes år 1862 i Kräcklinge socken utanför Örebro. Efter att som tonåring genomgått en omvändelseerfarenhet blev han en del av väckelsen. Snart påverkades hans hembygd av den anglosaxiska helgelserörelsen och Gustafson blev en av ledarna för det svenska Helgelseförbundet. Rörelsens var en radikal röst i dåtidens väckelselandskap, med predikan om helbrägdagörelse och Jesu snara återkomst. Dessutom tillät man kvinnor att predika.

Gustafson insjuknade i tjugoårsåldern och var sjuk hela sitt vuxna liv. Denna erfarenhet blev utgångspunkten för hans förkunnelse om lidandet som en väg till Gud. Han såg det som sin särskilda livsuppgift att bistå med tröst och mening till de lidande. Själv dog han år 1900, endast 37 år gammal.

Efter sin död bidrog Gustafson till att forma 1900-talets svenska frikyrklighet. Hans betoning av allvar och behovet av fördjupning uppfattades ibland gå på tvärs med väckelsens ”jubelton” och ivriga aktivism. Pingströrelsens ledare Lewi Pethrus ansåg sig till och med behöva varna sina predikanter för inflytandet från Gustafson. Lewi Pethrus och Emil Gustafson kan sägas representera den svenska frikyrklighetens två ansikten: Pethrus världsförbättrarivern och aktiviteten, Gustafson behovet av stillhet, avskildhet och fördjupning.

Joel Halldorf:
Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen
Teologiska institutionen, Uppsala universitet
Disputation: 24 april 2012
Opponent: docent Runar Eldebo, Åbo Akademi