Bred politisk enighet om ett demokrati- och migrationsmuseum

Malmö stadshus. Foto: Mrkommun (Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0)

Malmö stadshus. Foto: Mrkommun (Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0)

Kommunstyrelsen i Malmö har beslutat att godkänna förslaget om att etablera ett demokrati- och migrationsmuseum med nationellt ansvar i Malmö. I april lämnas rapporten över till demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke och kulturdepartementet för vidare behandling. Förhoppningen är att kunna se ett museum på plats inom 5-6 år.

Malmö fick under 2015 i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum med placering i Malmö. Förstudiens resultat visar att det finns både behov av och intresse för ett sådant museum, och att Malmö är den plats i Sverige som med sin erfarenhet och sin internationella prägel bäst kan hantera de här frågorna.

Förstudiearbetet har drivits av kulturförvaltningen i Malmö och har engagerat ett stort antal forskare, intresseorganisationer, folkrörelser, representanter för museisektorn både nationellt och internationellt samt civilsamhälle i samtal kring museiverksamhet, demokrati, migration och mänskliga rättigheter. Det har genomförts cirka sexton stormöten och andra aktiviteter i Malmö, Göteborg och Umeå. Närmare 630 personer och 165 organisationer har involverats totalt.

Malmö högskola är en självklar aktör vid etablerandet av ett nytt demokrati- och migrationsmuseum i Malmö. I Öresundsregionen finns dessutom flera universitet som bedriver relevant forskning i frågorna, och som i sin tur ingår i olika nationella och internationella forskningsmiljöer och nätverk som kan kopplas till museet. Rapporten konstaterar också att det finns ett tydligt behov att ett sådant museum har egen forskning för att kunna ge svar på frågor i en komplex tematik.

Rapporten föreslår att finansieringsfrågan, huvudmannaskap och lokalisering ska utredas vidare i ett nästa steg.

– Det hade varit fantastiskt om vi får ett nationellt museum i Malmö för två så historiskt avgörande och samtidigt aktuella frågor som demokrati och migration. Malmö är den perfekta platsen med vår långa erfarenhet av såväl demokratiska rörelser som migration, säger Frida Trollmyr (S) kulturkommunalråd och ordförande för förstudiens politiska referensgrupp.

– Nu tar vi ytterligare ett steg närmare ett nationellt museum om demokrati och migration lokaliserat i Malmö. Förstudien kommer att överlämnas till kulturdepartementet, som också finansierade den, och vi hoppas såklart att de även fortsatt kommer dela vår uppfattning om vikten av ett sådant museum, säger Nils Karlsson (MP), kommunalråd med ansvar för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

(2017-04-03)

Se även Malmö kan få nationellt migrationsmuseum (2015-12-02)