Elektroniskt Birgittabibliotek på Internet

I Östergötland pågår just nu två elektroniska projekt inför heliga Birgittas 700-årsjubileum år 2003. Det ena är Birgittabiblioteket – ett elektroniskt bibliotek om heliga Birgitta och om hennes samtid. Det andra är Bilden av Birgitta – en bilddatabas med bilder av Birgitta.

Birgittabiblioteket drivs av Länsbibliotek Östergötland och ambitionen är att på Internet skapa ett elektroniskt bibliotek för den som vill söka information om heliga Birgitta och om hennes samtid eller betydelse idag. Det ska finnas möjligheter att söka efter Birgittamaterial i olika elektroniska kataloger och därjämte kunna lokalisera och ta del av unika samlingar. Förhoppningen är även att i ett framtida perspektiv göra en del svåråtkomliga texter – till exempel handskrifter – tillgängliga genom att lägga ut dem i fulltext. Därmed begränsas inte studiet av unikt material till en läsesal i ett visst bibliotek. Originalhandlingarna skonas dessutom från slitage.

Birgittabiblioteket ska även fungera som en introduktion till heliga Birgitta genom bland annat nyskrivna texter som ger användaren en första inblick i ämnet. Inom projektet ska även en populärvetenskaplig Birgittabibliografi utarbetas. Denna kommer att vara tillgänglig via Internet, men den kommer även att finnas i pappersutgåva.

Bakom arbetet med bilddatabasen med bilder av heliga Birgitta står Östergötlands länsmuseum i samverkan med Stockholms universitets konstvetenskapliga institution, Linköpings universitets historiska avdelning och Birgittastiftelsen i Vadstena.

Syftet med projektet är att med ny teknik bygga upp en forskningsmiljö i avsikt att främja forskning och studier på alla nivåer. Den digitaliserade bildbanken skall bl.a. att bli en central kunskapsbank för att underlätta och främja forskningen om Birgitta i och utanför Sverige, stimulera till ett ökat intresse för medeltida bildvärlden och ökad forskning om kvinnor under medeltiden samt göra svåråtkomligt materialet tillgängligt för en bred allmänhet. Dessutom skall Bilden av Birgitta bidra till uppbyggnaden av ett nytt forskarcentrum i Vadstena.

Parallellt med dessa två projekt pågår även en nyöversättning av Birgittas Revelationes, dels till engelska och dels till svenska. Detta sker vid Uppsala universitet.

(2001-04-26)