Eugenik och pedagogik i Ellen Keys författarskap

Med essäsamlingen Barnets århundrade blev författaren och pedagogen Ellen Key (1849–1926) en förgrundsgestalt för den progressiva pedagogik som ville skapa en ny typ av människa vid 1900-talets början. Detta skulle inte enbart ske genom en nydanande pedagogik och uppfostran.

I det klassiska verket framhöll Key att människan även skulle kunna ”förädlas” med hjälp av eugenik, en vetenskap som strävade efter släktets biologiska förbättring genom en medveten och selektiv reproduktion. År 1921 uttalade Key dessutom sitt stöd för grundandet av Statens institut för rasbiologi, med argumentet att denna vetenskap skulle gagna människans utveckling. Att Key som framstående reformpedagog tog ställning för ett rasbiologiskt institut kan idag uppfattas som motsägelsefullt, inte minst med tanke på eugenikens våldsamma historia. Hur gick hon egentligen till väga när hon sammanförde de här kunskapsområdena? Och vilken roll spelade eugeniken i hennes pedagogiska tänkande?

Dessa frågor tas upp i avhandlingen Skapandet av den nya människan. Svaren söks i ett urval av Keys publikationer och korrespondens där hon gav radikala förslag för att reformera skolan, äktenskapslagstiftningen och samhällets inställning till kroppen och barnuppfostran. Studien belyser därmed hur eugenik var integrerad i Keys pedagogik som en del av hennes föreslagna mål, undervisningsinnehåll samt idéer om socialisation och uppfostran.

För att kunna sammanföra eugenik och pedagogik ansåg Key att det var nödvändigt att upplösa en rad dikotomier såsom arv och miljö, kropp och själ och förnuft och känsla. I förlängningen innebar detta att hon kunde betrakta eugenik och pedagogik som två medel för att nå målet att frambringa en ny typ av människa. Avslutningsvis bidrar avhandlingen till en diskussion om den pedagogiska strävan att skapa ”bättre” människor och användningen av pionjärer inom utbildningsvetenskapen idag.

Emma Vikström:
Skapandet av den nya människan. Eugenik och pedagogik i Ellen Keys författarskap
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet
Disputation: 4 juni 2021