Fanns Halland redan på järnåldern?

Hur får man veta något om ”vanliga” människors religiösa föreställningar under järnåldern? Arkeologen Tore Artelius tar i sin avhandling utgångspunkten i lokala förhållanden och i de sällan omtalade vanliga folklagrens traditioner. Han har studerat hur järnåldersmänniskor i begravningens sammansatta ritualer tillsammans gestaltar sin verklighet och värld i ett eget livsrum under slutfasen av förhistorien.

I fokus står en begravningsplats i Vinberg i mellersta Halland under 700- till 900-talet som var en omfattande förändringsperiod i Sydskandinavien både vad gäller samhällsutveckling och religion. Studien är tvärvetenskapligt anlagd. I stället för att använda historievetenskapen som brukligt är i den gängse arkeologiska forskningen kring yngsta järnåldern hämtar Artelius teoribildning och analogier från socialantropologin, religionsvetenskaperna och psykologin. På så vis menar författaren att man får en mer allmängiltig bild av de dåtida religiösa föreställningarnas roll för människors sätt att konkret forma både det sociala livet och rummet.

Avhandlingsförfattaren belyser en ”halländsk” normalbefolknings föreställningsvärld utifrån en arkeologisk analys av gravar och monument och föreslår tolkningar av hur begravningar och begravningsplatser organiserats. Tyngdpunkten ligger på att utifrån de fragmentariska lämningarna återskapa begravningarnas organisation och i innehållslig mening tolka den religiösa symbolik samt sociala situation som uttrycktes i dessa.

I studien kommenterar Artelius också bebyggelsens utveckling och organisation i Halland under slutet av järnåldern. Författaren menar att ett ”Halland” i ideologisk mening existerade redan under 300-talet e.Kr. och denna identitet hade ett av sina centrala uttryck i delade traditioner.

En väsentlig del av arbetet koncentreras kring frågan om ritualers ”mening” i äldre och förkristna samhällen. Arbetet syftar därför också till att ge en mer allmängiltig beskrivning av hur ”Homo religiosus” betraktade och aktivt brukade sin värld, ett betraktelsesätt där ”det Heliga” stod i fokus som var helt väsensskilt från vårt nutida sätt att beskriva verkligheten.

Tore Artelius:
Bortglömda föreställningar. Begravningsritual och begravningsplats i halländsk yngre järnålder
Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet
Disputation: 24 mars 2001
Opponent: professor Åke Hyenstrand, Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet