Register över Sveriges bebyggelse på Internet

Riksantikvarieämbetet har öppnat dörrarna till landets bebyggelse genom att kulturmiljövårdens nyinvigda bebyggelseregister blivit tillgängligt på Internet. Bebyggelseregistret är ett digitalt informationssystem som kontinuerligt fylls på med uppgifter om landets bebyggelse och är ett välkomnat verktyg för såväl handläggare inom kulturmiljövården som för kommuner, fastighetsägare, mäklare och forskare.

Bebyggelseregistret startades 1998 för att göra kunskapen om landets bebyggelse tillgänglig för yrkesverksamma inom kulturmiljövården, samt för allmänheten. I ett första skede innehåller registret texter, fotografier, ritningar och skisser på över 23 000 byggnader i Sverige. Av dessa är cirka 1000 tillgängliga för allmänheten nu under mars månad. Informationen kommer bland annat användas för att underlätta fysisk planering och bygglovshantering, men med registrets information om fastigheters kulturhistoriska värden får även mäklare, fastighetsägare och husköpare ett användbart verktyg.

– Det här är ett steg i rätt riktning för kulturmiljövården. Med de tekniska möjligheter vi i dag har, ska vi i möjligaste mån göra kulturmiljösektorns kunskap tillgänglig för alla, säger riksantikvarie Erik Wegræus inför invigningen i Edsbyn i Ovanåkers kommun.

Ovanåkers kommun och Länsmuseet Gävleborg var först ut att ansluta sig till registret, och inventeringen av de områden som är klassade som riksintressen har just avslutats. Genom att de vackra hälsingegårdarna kan sökas upp på webben, hoppas man nu på en ökad andel kulturturism i kommunen. Registret innehåller dock mycket mer än landets äldre bebyggelse. Under året kommer material om efterkrigstidens arkitektur och kulturmiljöer i storstäderna att presenteras i registret.

Bebyggelseregistret bygger på ett delat ansvar. Regionala museer, länsstyrelser och kommuner står för insamling av uppgifter och sakinnehåll och Riksantikvarieämbetet svarar för utveckling, förvaltning, utbildning och support av systemet.

Bebyggelseregistret nås via Riksantikvarieämbetets hemsida: www.raa.se/bebygg

(2001-03-26)