Grundskolans etablering på kommunal nivå

År 1962 fattade den svenska riksdagen beslutet om införandet av nioårig enhetsskola, grundskolan. Det var ett beslut som föregåtts av utredningar, debatter och en försöksverksamhet och som förändrade det skolsystem som funnits i Sverige i omkring hundra år. Idén med enhetsskola var att demokratisera skolväsendet genom att alla skulle ha rätt till likvärdig utbildning och att skillnader mellan regioner, platser och elever skulle motverkas.

Det var kommunerna som hade ansvaret att genomföra statens beslut och att införa enhetsskola trots att tilltron brast till kommunerna att hantera genomförandet. Rimligheten av den misstron kan emellertid ifrågasättas.

I avhandlingen Olika vägar till enhetlig skola? studeras etableringen av grundskolan åren 1950–1968 i två värmländska kommuner, Arvika och Storfors, med skiftande lokala förhållanden och förutsättningar. Undersökningen visar hur införandet av grundskolan påverkades av lokala intressen och lokala förhållanden. Ytterligare resultat är att processer i sidled, inom och mellan kommunerna, tillsammans med kommunernas traditioner samt enskilda aktörer var centrala för etableringen av grundskolan.

Åsa Melin:
Olika vägar till enhetlig skola? En studie av grundskolans etablering på kommunal nivå, 1950–1968
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karlstads universitet
Disputation: 11 november 2022