Historieundervisningen i en mångkulturell värld

Elever i dagens skola lever i en tid präglad av kulturell mångfald och rörelser av människor, vilket ställer samhället inför utmaningar. I avhandlingen Interkulturalitet och historia hävdas att historia som skolämne har något värdefullt att tillföra för att rusta elever att förstå och orientera sig i en mångkulturell värld. Samtidigt finns inneboende spänningar i historieämnets möte med det mångkulturella samhället som blockerar denna potential. Tidigare berättelser om vad det innebär att leva i samhället tycks inte längre spegla den verklighet vi lever i.

I avhandlingen undersöks vad interkulturalitet i historia kan vara som idé och praktik genom fyra studier. Studierna följer på varandra i en hermeneutisk process där teoriutveckling samspelar med praktiknära fallstudier från historieundervisningens klassrum.

Avhandlingen argumenterar för att interkulturalitet i historieundervisning bäst förstås som en perspektivförskjutning, ett erövrande av en specifik blick där interkulturalitet och historia ger varandra färg och olika tidsliga och rumsliga lager möts och kan öppna det förflutna för interkulturella kopplingar. Hur detta kan möjliggöras, liksom vilka svårigheter som kan uppstå, diskuteras i bokens kapitel. Slutligen föreslås för läraren en praktisk didaktisk modell för interkulturell historieundervisning.

Maria Johansson:
Interkulturalitet och historia. Historieundervisningens teori och praktik i en mångkulturell värld
Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karlstads universitet
Disputation: 13 oktober 2023