Lokalbanksystemets framväxt i stationssamhällen

Lokala sparbanker och affärsbanker samarbetade mer än de konkurrerade och medverkade därigenom till att under 1800-talets senare hälft modernisera och utveckla det svenska banksystemet. Det visar Tom Petersson i sin avhandling om det lokala banksystemet i Katrineholmstrakten.

Sverige hade vid sekelskiftet 1900 ett av de mest välfungerande och utbyggda banksystemen i Europa. Tom Petersson belyser i sin avhandling det svenska banksystemets utveckling från och med mitten av 1800-talet fram till år 1915. Vägen från ett primitivt och outvecklat system till en storskalig institutionell kreditmarknad innefattade en lång rad utvecklingssteg. Etableringen av nya aktörer, ett ökat offentligt inflytande och tillkomsten av nya marknader var centrala beståndsdelar i omvandlingen av det svenska banksystemet.

Avhandlingsarbetet är till stora delar geografiskt koncentrerat till det lokala banksystem som byggdes upp i stationssamhället Katrineholm med omnejd från och med år 1850. Uppkomsten av hundratals stationssamhällen runtom i riket var en viktig effekt av det nationella järnvägssystem som byggdes upp vid denna tid. Ett stort antal av dessa stationssamhällen blev snabbt viktiga ekonomiska och industriella centra på den svenska landsbygden och drog till sig stora skaror människor, företag och kapital.

Undersökningen av det lokala banksystem som byggdes upp i Katrineholm visar hur två regionalt verksamma banker, Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank, på olika sätt deltog i uppbyggnaden av stationssamhället. Bankerna var djupt engagerade i framför allt den lokala verkstadsindustrin. Det är också tydligt att sparbanken och affärsbanken i första hand var samarbetspartners och inte konkurrenter på den lokala kreditmarknaden.

Undersökningen visar också hur de personer som var engagerade i de två bankerna utnyttjade sitt inflytande till att bevilja krediter till närstående personer och företag – så kallade insiderlån var synnerligen vanliga. Det ökade offentliga engagemanget inom banksystemet till trots var de lokala bankernas självständighet mycket stor under denna tidsperiod.

I relation till tidigare forskning visar således Tom Peterssons undersökning att sparbanker och affärsbanker på lokal nivå tillsammans och i en anda av samförstånd och samarbete i hög grad medverkade till moderniseringen och utvecklingen av det svenska banksystemet.

Tom Petersson:
Framväxten av ett lokalt banksystem. Oppunda sparbank, Södermanlands enskilda bank och stationssamhället Katrineholm 1850–1916
Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Disputation: 19 maj 2001
Opponent: fil.dr. Niklas Stenlås, Södertörns högskola, Stockholm