Historiska aktiebrev

De äldsta aktiebolagen bildades under romartiden och under senmedeltiden bildades handelsbolag i Frankrike, Italien och Tyskland. Som ett bevis på delägarskap i bolagen fick aktieägarna ett aktiebrev utfärdat. Några få exemplar av aktiebreven har bevarats och ger en inblick i dåtidens aktiehandel.

Ett historiskt aktiebrev ger uppgifter om bolagets bildande, antalet andelar och namnen på stiftarna. Den konstnärliga utsmyckningen ger ytterligare information, eftersom det var vanligt att företaget och dess verksamhet avbildades.

Utomlands var det flera länder som var tidiga med aktiehandel och det äldsta bevarade aktiebrevet utfärdades av Amsterdams Bank under 1600-talet. Aktiebreven framställdes för det mesta genom litografiskt tryck och hade många olika färger. De som trycktes i Frankrike, Spanien och Italien var särskilt färgrika. Under 1800-talet i Storbritannien bildades flera aktiebolag som var verksamma inom bankväsendet, gruvor, järnvägar och kommunikation. Deras aktiebrev var ofta dekorerade med detaljerade vinjetter som ramade in informationen.

Nutidens aktieaffärer som det går att läsa om hos Finanso, var inte särskilt annorlunda jämfört med dåtidens aktiehandel. Precis som idag köpte privatpersoner andelar av ett bolag för att få bestämmanderätt och utdelning på framtida vinster. Idag behöver inte aktiebolag utfärda aktiebrev enligt lagen, men om en enskild aktieägare begär det måste bolaget skriva ut och överlämna ett aktiebrev.

Det svenska näringslivets utveckling

Under 1700-talet bildades det aktiebolag i större omfattning och de första svenska aktiebreven utfärdades. Aktiebreven speglar det svenska näringslivets utveckling och vinjetterna berättar om verksamheten, samtidigt som namnteckningarna visar vilka personer som ägde bolagen.

Samlare, museer och arkiv känner till 26 svenska aktier från 1700-talet. År 1727 trycktes det äldsta svenska aktiebrevet till bolaget “Sill- och Cabilious Fiskeriet” på Käringön. Året efter utfärdades det aktiebrev till Alingsås Manufakturverk.

Det finns enbart kännedom om färre än tjugo svenska företag som emitterade aktiebrev på 1700-talet, så det var inte en särskild vanlig företeelse. Under 1800-talets andra hälft ökade antalet aktiebolag explosionsartat. I oktober stadfästes den första svenska aktiebolagslagen som influerades av fransk lagstiftning. Aktiebrev började delas ut i branscher som hotell, gruvor, järnvägar, teatrar, kanaler och rederier.

Utställning av svenska aktiebrev

Sveriges ekonomiska museum, Kungliga Myntkabinettet, har en stor samling med historiska aktiebrev, obligationer, bankväxlar och andra värdepapper. Från och med november 2020 har museet en permanent utställning på Narvavägen 13-17, i samma byggnad som Historiska museet. Kungliga Myntkabinettet är verksamma inom svensk penning- och finanshistoria samt medaljkonst.