Historiska idéer om forntida Sverige

Det förflutna förefaller vara en outtömlig källa att ösa ur i många sammanhang, såsom vid skapandet av identiteter, för att orientera oss i en nutid och för att rikta in kompassen för en framtid, och inte minst för att förklara sakernas tillstånd så som de för stunden ter sig. För att ingjuta liv i det förflutna och därmed ge det ett meningsfullt innehåll, tillskriver vi det sådan betydelse vi idag finner vara av värde. Av denna orsak finns det under en och samma tid en mängd konkurrerande åsikter om det förflutna, samtidigt som dessa åsikter med tiden förändras.

I sin avhandling fördjupar Ola W. Jensen frågan hur man under historien, från medeltiden till och med mitten av 1700-talet, har betraktat svensk forntid och hur man tankemässigt och fysiskt förhöll sig till forntida lämningar.

Beträffande synen på forntiden betonar han den kristna åskådningens betydelse och hur olika religiösa föreställningar, dess samtida skillnader och förändringar över tid, kom att påverka i ämnet. I undersökningen visar han även på hur åsikter kunde skilja sig åt på såväl individ- som gruppnivå. Under den period som behandlas fanns det grovt sett två konkurrerande idéer om den svenska forntiden; de som såg den som en storhetstid och de som tvärtom betraktade den som en barbarisk period. Orsaken till varför man såg på forntiden som en barbarisk period kom att förändras; medan man tidigare och utifrån ett ortodoxt apokalyptiskt perspektiv betonade periodens hedniska och därmed ogudaktiga karaktär, kom man senare utifrån den framväxande framstegstanken att betrakta forntiden som ett outvecklat stadium av mänsklighetens historia. För de som hade en mer positiv syn på forntiden var en gemensam nämnare att de var ’göticister’.

Vad gäller synen på forntida lämningar har Jensen sökt svaren på en rad olika frågor som, vad man överhuvudtaget betraktade som äldre lämningar, hur man tolkade dem, vilka termer man använde och hur man klassificerade dem i olika grupper, hur man beskrev dem i ord och bild, vilken roll utgrävningar som metod hade och när och varför den etablerades, folkliga föreställningar i ämnet, mm. Liksom i avhandlingen i övrigt har han sökt efter likheter och skillnader mellan perioder, men också efter samtida delade åsikter i ämnet.

Ola W. Jensen:
Forntid i historien. En arkeologihistorisk studie av synen på forntid och forntida lämningar, från medeltiden till och med förupplysningen
Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet
Disputation: 15 mars 2002
Opponent: docent Mats Burström, Kunskapsavdelningen, Riksantikvarieämbetet