Länen får pengar för framtidssatsning på kulturarvet

Riksantikvarieämbetet har i samråd med Statens kulturråd gjort en första fördelning av närmare 5 miljoner kronor till länens arbete med Agenda Kulturarv, som är en av de största gemensamma satsningarna på kulturarvsfrågor som gjorts i Sverige.

Målet för projektet Agenda Kulturarv är att länsmuseerna, länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet skall komma fram till en gemensam programförklaring för det framtida arbetet med kulturarvsfrågor. Regeringen har avsatt 10 miljoner kronor per år till projektet. Agenda Kulturarv är ett rikstäckande projekt som startade 2001 inom alla län samt på Riksantikvarieämbetet. Arbetet skall resultera i en gemensam programförklaring vars syfte är att sätta kulturarvsfrågorna på agendan hos både politiker och allmänhet.

– Vi som arbetar med kulturarvsfrågor har ett ansvar att nå ut med kunskapen om varför vårt kulturarv och våra kulturmiljöer är viktiga för såväl samhällsutvecklingen som för den enskilda människan. Vi måste också vara lyhörda och föra en dialog med omgivande samhälle kring vårt gemensamma kulturarv. För att bli bättre på det måste vi arbeta efter en gemensam strategi och kanske även förnya våra arbetssätt, säger projektledaren Maria Jansén.

Agenda Kulturarvs programförklaring skall vara klar 2003 och innehålla gemensamma mål och strategier för alla som arbetar med kulturarvsfrågor. Tanken är att så många som möjligt skall vara delaktiga i vägvalen inför framtiden och att programförklaringen därigenom skall vara väl förankrad när den presenteras. Bland annat sammanställs just nu en opinionsundersökning där tvåtusen svenskar har tillfrågats om vad kulturarvet betyder för dem.

Regeringen har totalt avsatt 10 miljoner kronor per år för projektet Agenda Kulturarv. Pengarna fördelas till länen genom Riksantikvarieämbetet under de år som arbetet skall pågå. Länen har i denna första fördelning fått upp till 250 000 kronor var. Pengarna skall satsas på förnyande arbete där dagens arbetssätt kritiskt granskas. I maj kommer ytterligare 2 miljoner kronor att fördelas ut.

(2002-03-15)