Hushållning vid Falu koppargruva 17161724

Avhandlingen Exploring the mores of mining. The oeconomy of the great copper mine, 17161724 är en undersökning om hur driften vid Falu koppargruva påverkades av idén om hushållning i början av 1700-talet. Det är också en undersökning av hur Faluns befolkning kunde ifrågasätta auktoriteter, och hur normativa synsätt kunde utmanas.

Hushållning kan definieras som hushållsekonomi omsatt i praktik: bevarandet och främjandet av ett hushåll. Under frihetstidens första decennier beskrevs också nationalekonomi som hushållning i ekonomisk litteratur. Järnbruken och gruvsamhällena i Sverige kunde definieras som hushållsenheter som krävde sin egen särskilda hushållning. Under 1710- och 20-talet genomfördes också ekonomiska reformer vid Falu koppargruva för att införa en typ av hushållning där.

I avhandlingen undersöks reformerna, men fokus ligger på hur motsägelsefull och flexibel hushållsekonomin var, och hur den kunde kritiseras. År 1724 skickades en kunglig kommission för att undersöka hushållningen i staden och gruvan, i syfte att bemöta Faluborgarnas, bergsmännens och gruvdrängarnas klagomål. Under kommissionen rannsakades och utvärderades många decenniers ekonomisk och social utveckling. Kommissionens dokument utgör avhandlingens huvudkälla eftersom politiska och ekonomiska synsätt hos olika grupper i olika sociala skikt framkommer där. Bergsmän, borgare och gruvdrängar framförde synpunkter, och kvinnors och barns arbete i Falun diskuterades också.

I avhandlingen görs jämförelser mellan olika perspektiv på vad syftet med ekonomisk verksamhet var. Som slutsats kan det konstateras att många grupper i Falun ansåg att den statligt reglerade hushållningen inkräktade på både deras privata ekonomiska verksamhet och deras politiska frihet. Hushållsekonomin rymde möjligheter för dem att framföra den här kritiken, och argumentera för sin egen politiska självständighet.

Hedvig Widmalm:
Exploring the mores of mining. The oeconomy of the great copper mine, 1716–1724
Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Disputation: 13 oktober 2018