Kvinnliga pionjärer – visionära landskap

Prins Eugens Waldemarsudde
4 mars – 20 augusti 2023

Anna Boberg: "Landskap", odaterad, olja på duk, Jönköpings läns konstförening. Foto: Jönköpings läns museum

Anna Boberg: ”Landskap”, odaterad, olja på duk, Jönköpings läns konstförening (beskuren). Foto: Jönköpings läns museum

Vårens stora utställning på Prins Eugens Waldemarsudde lyfter fram fyra kvinnliga pionjärer på landskapsmåleriets område och deras uttrycksfulla verk från perioden cirka 1890–1920. Museet har valt att fokusera på konstnärerna Ester Almqvist (1869–1934), Anna Boberg (1864–1935), Ellen Trotzig (1878–1949) och Charlotte Wahlström (1849–1924). Den tidigare konsthistorieskrivningen om det svenska landskapsmåleriet från denna period har särskilt fokuserat på verk av manliga konstnärer. Med valet av konstnärer för den här utställningen breddas och fördjupas bilden av landskapskonsten i Sverige från omkring år 1900 samtidigt som ett antal betydande, men sällan visade, konstnärskap presenteras helt i sin egen rätt.

Landskapsmåleriet i Sverige och övriga Norden åren omkring sekelskiftet 1900 utmärks av stark uttrycksfullhet och förmedlar ofta suggestiva, stämningsmättade och visionära tolkningar av naturen. Själfulla skildringar av naturen, präglade av symbolismen som idéströmning och av syntetismen, kom redan på 1890-talet att bli tongivande i den svenska och övriga skandinaviska konsten. Det symbolistiska landskapsmåleriet dröjer sig kvar in på 1900-talet men kom efterhand att även samsas med naturskildringar präglade av internationella postimpressionistiska och modernistiska konstriktningar.

Urvalet av konstnärskap och verk i utställningen Kvinnliga pionjärer – visionära landskap har tillkommit med ambitionen att både nyansera och vidga framtida beskrivningar av sekelskiftets svenska landskapsmåleri, samt att bidra till att fler konstnärskap – inte minst kvinnliga – uppmärksammas i en kommande konsthistorieskrivning. Samtliga av de fyra konstnärer som vi har valt för denna utställning utvecklade ett mycket uttrycksfullt och visionärt landskapsmåleri och de fick under sin livstid stor uppmärksamhet, samt i flera fall både nationella och internationella utmärkelser, för sin konst. Frågeställningar som handlar om hur det kommer sig att vissa konstnärskap inskrivits i en etablerad tradition, medan andra utelämnats, aktualiseras i utställningen.

Utställningens tematik liksom urvalet av konstnärer och deras verk utgår i hög utsträckning från ny forskning om de aktuella konstnärskapen samt om det svenska och övriga nordiska landskapsmåleriet kring år 1900. Utställningen innehåller närmare hundra målningar och ett urval av konsthantverksförmål med naturtematik.

I en fördjupningsdel presenteras teosofins betydelse för tidens svenska konstliv och landskapsmåleri. Anna Boberg, Charlotte Wahlström och Hilma af Klint, hörde till de konstnärer som ställde ut suggestiva landskapsmotiv på de två utställningar som det svenska Teosofiska Samfundet arrangerade 1913, varav en visades i Stockholm och en på Visingsö. I fördjupningsdelen representeras Hilma af Klint med två stämningsfulla och sällan visade landskapsmålningar, som fanns med i utställningen i Stockholm. Verken av Hilma af Klint nyanserar och fördjupar bilden av ett av de mest uppmärksammade svenska konstnärskapen i vår tid.