Människooffer i fornnordisk religion

Avhandlingen Människooffer i myt och minne analyserar förekomsten av människooffer i fornnordisk religion. Huruvida rituellt dödande och offer av människor ska ha förekommit i fornnordisk religion har debatterats inom religionshistorisk och arkeologisk forskning sedan dessa ämnen etablerades som vetenskaper.

Denna religionsvetenskapliga avhandling bidrar med en samlad överblick och analys av denna tidigare forskning och hur man då har förhållit sig till källmaterialet. I stora drag har man i dagens forskning delade åsikter; några pekar på förekomsten av människooffer hos äldre germanska folkslag, medan andra menar att vi saknar pålitliga uppgifter från det vikingatida Skandinavien.

Klas Wikström af Edholm visar med sin avhandling att det finns spår av en tradition med människooffer även i det äldre, säkrare källmaterialet, och det läggs i studien större vikt vid vikingatidens dikter än vad man i tidigare forskning har gjort. Även arkeologiska fynd och vikingatida bilder tas med i analysen och analysens resultat pekar mot att människooffer har varit en aktiv och levande religiös tradition fram till slutet av vikingatiden.

Utifrån att det rituella dödandet av människor sätts in i sitt sociala och religiösa sammanhang ger studien nya slutsatser kring hur människooffer har påverkat och påverkats av den sociala strukturen, samt hur idén och bruket av människooffer återspeglas i fornnordiska myter. Människooffer knyts i fornnordisk religion till två olika religiösa sammanhang: till krigarnas kult av Oden och till den regelbundna kulten vid centrala helgedomar.

I avhandlingen analyseras vem som offrade och vem som offrades, var och när offren utfördes och vem offret riktade sig till. Vissa beskrivningar av människooffer i källtexterna återger ett verkligt ideal och minnet av ett en gång levande kultbruk, trots att texterna är nedskrivna långt efter att offerbruket hade upphört.

Klas Wikström af Edholm:
Människooffer i myt och minne. En studie av offerpraktiker i fornnordisk religion utifrån källtexter och arkeologiskt material
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo Akademi.
Disputation: 4 december 2020