”Museerna vinnare i kulturbudgeten”

Budgetpropositionen 2016

”Genom att samla stödet till museerna via en myndighet, öka den ekonomiska ramen för de regionala kulturinstitutionerna och ge resurser för arbete med en kunskapsbaserad och reflekterande historieskrivning fokuserar regeringen i den nya kulturbudgeten på att stärka de svenska museerna och främja den demokratiska samhällsutvecklingen”, skriver Riksförbundet Sveriges Museer i ett pressmedddelande.

– Vi konstaterar med glädje att museerna är vinnare i den nya budgetpropositionen. Genom ett samlat nationellt stöd och ökade ekonomiska resurser kan museernas roll och betydelse i samhället ytterligare stärkas, säger Mats Persson generalsekreterare vid Riksförbundet Sveriges Museer.

De svenska museerna tar årligen emot 25 miljoner besökare, är spridda över hela landet och har samlingar med stor spännvidd. Verksamheten skall vara anpassad för alla och göras tillgänglig över hela landet. Riksförbundet menar att den satsning som regeringen gör på en central funktion hos Riksantikvarieämbetet kan tjäna branschen väl. En viktig uppgift blir, som Riksförbundet ser det, att bygga och sprida kunskap om nya målgrupper och hur man når dessa. Här blir frågan om att förvalta och digitalisera museernas samlingar betydelsefull.

– Hur museernas samlingar kan digitaliseras, kompletteras och sättas in i ett sammanhang som fungerar i dagens samhälle är kanske den viktigaste och mest utmanande finansieringsfrågan för museisektorn den närmaste framtiden, säger Mats Persson.

Att publiken är betydelsefull understryks särskilt av de 120 miljoner kronor under fyra år som regeringen väljer att tillföra Kultursamverkansmodellen för stöd till lokal och regional kulturverksamhet. Syftet är att skapa ett mer jämlikt kulturutbud i hela landet och möjligheten att ge fler tillgång till kultur.

De 4 miljoner per år under 4 år vardera som Statens historiska museer och Statens museer för världskultur får för att arbeta för en kunskapsbaserad och reflekterande historieskrivning speglar regeringens satsning på museisektorn som en kraft för att främja en demokratisk samhällsutveckling. Investeringen syftar till att säkerställa att dessa kunskapsinstitutioner genom sin verksamhet utgör offentliga platser för kunskapsinhämtning, idédebatt och upplevelser som gynnar en ökad delaktighet.

(2016-09-20)